Hållbara transporter

transporthighres.jpg

Totalt sett står transporter för en fjärdedel av utsläppen i Västra Götaland. För att transportsektorn ska bidra till att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland krävs nya och mer kraftfulla åtgärder. Det är viktigt med effektivare vägfordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering. Utredningen Fossilfrihet på väg pekar dock på att vi utöver detta även behöver arbeta för ett minskat transportbehov, ökad transporteffektivitet och ökad användning av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En förutsättning för detta är bland annat en förändrad stads- och infrastrukturplanering. Tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla.

Godstransporterna behöver bli effektivare och hållbarare. Trenden med ett ökat långväga resande med flyg för semester och tjänsteresor behöver brytas med klimatsmarta lösningar. Den starka fordonsindustrin i Västra Götaland samt den fordonsrelaterade forskningen ger unika förutsättningar för att regionen ska kunna ligga i frontlinjen för omställningen av transportsektorn. Att minska trafikens klimatbelastning bidrar även positivt till flera andra miljömål liksom till folkhälsomålen. Genom att främja möjligheter att gå och cykla samt öka möjligheten att åka kollektivt kan även tillgängligheten förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis för ungdomar och äldre. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Fyra satsningar ryms inom fokusområdet

  • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
  • Accelererad omställning till fossilfria fordon
  • Effektiva godstransporter
  • Klimatsmarta möten och semestrar


På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur ställer vi om till hållbara transporter?”

 

Aktörsforum förmiddag 15 januari 2018: Rese- och mötespolicy, distansarbete och hållbara tjänsteresor

Aktörsforum eftermiddag 15 januari 2018: elfordon och laddning

En av aktiviteterna inom satsningen Klimatsmarta möten och semestrar har varit att medverka till framtagande av klimatsmartsemester.se

 

Kontaktperson (samordnare för arbetet inom fokusområdet)
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
anders.roth@ivl.se, 010-788 69 16
(Foto: Jonas Tobin)