25 april hölls aktörsforum om fossilfria installationer i byggnader


Den 25 april samlades ett 30-tal personer för en workshop om installationer i byggnader med extra fokus på kablar och rör. Syftet med dagen, som hölls inom ramen för Klimat 2030, var att deltagarna skulle få chansen att dela erfarenheter, identifiera och analysera utmaningar samt hitta gemensamma lösningar och områden att samarbeta kring.

Dagen inleddes med att Caroline Löfgren, samordnare för satsningen större marknad för biobaserade material och drivmedel inom Klimat 2030 och deltagarna fick berätta om sina förväntningar på dagen. De flesta verkade överens om att dagen var ett perfekt tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter för att tillsammans kunna nå längre i arbetet med fossilfria installationer.

Göteborg stad satsar på att vara en föregångare inom miljöområdet och Lokalförvaltningen i Göteborg planerar nu en fossilfri förskola, förskolan Hoppet, ska stå färdig till stadens 400-årsjubileum år 2021. Bodil Sjans från Lokalförvaltningen fanns på plats för att berätta mer om planerna och hon framhöll att för att projektet ska lyckas krävs engagemang, kommunikation, innovation och trägenhet. I Hoppet eftersträvas fossilfria alternativ i alla led, som tex. råvaruuttag, transporter och materialval.

– Projektet med förskolan Hoppet är så mycket mer än att bara bygga en förskola. Vi kommer att kunna plocka med erfarenheter från förskolan Hoppet till andra projekt, konstaterar Bodil Sjans.

Extra fokus för dagen var att hitta lösningar i värdekedjor för rör och kablar. Annika Boss från Swerea pratade om rör, vilka standarder som finns och hur styrt materialvalet är av olika regler. Michael Försth från RISE (Research Institute of Sweden) berättade om standarder och normer kring kablar och de brandkrav som finns på kablar idag.

Därefter följde workshoppass där deltagarna utgick från de hinder och möjligheter som finns i arbetet med fossilfria installationer för att hitta gemensamma vägar framåt.

Aktörsforumet genomfördes i samarbete med Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Västsvenska kemi- och materialklustret.