Utmaningar till byggsektorn

Du vill vara en del i klimatomställningen av byggsektorn och söker svar på hur det ska gå till. Vi kan hjälpa dig med konkreta verktyg och lösningar som du kan använda dig av i din vardag.

De första konkreta stegen som vi kan hjälpa dig att genomföra, för att lättare åstadkomma utsläppsminskningar, är på temat Återbruk. Vi utmanar er att komma igång med ökat återbruk i er vardagliga verksamhet genom att inventera, målsätta, och bygga in. Redo? Då kör vi!

Vi kommer ta oss an klimatomställningen i ett antal så kallade byggutmaningar. Byggutmaningarna rör olika teman och innebär att du engagerat gör ditt bästa för att lyckas med ett antal åtgärder i din verksamhet. På vägen får du hjälp och stöttning av oss att genomföra din byggutmaning. En del av byggutmaningen är också att träffa andra som genomför samma resa, och utbyta erfarenheter med varandra i våra återkommande AW-stämningar.

 

Jag vill vara med! Hur gör jag?

1. Kontrollera att du/din organisation har undertecknat Klimat 2030 eller Färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningssektor. Om inte kan ni underteckna Klimat 2030 här eller Färdplanen genom att mejla till birgitta.goven@byggforetagen.se.

2. Ta med en/flera kollegor som också vill vara med, och välj ut ett projekt i er verksamhet som kan användas som case i utmaningen.

3. Bestäm er för vilken utmaning ni vill anta och i vilken omfattning ni vill göra det.

4. Fyll i formuläret sist på sidan för att anta!

5. Börja arbetet med att genomföra er utmaning.

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta gärna samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625)

 

 

Vem riktar sig byggutmaningen till?

Byggutmaningarna passar bäst för de som äger, utvecklar, beställer eller bygger fastigheter av olika slag. I de grupperna finns fastighetsägare, beställande kommunala förvaltningar, bostadsutvecklare, entreprenörer, och säkert många fler. För den som på andra sätt har inflytande på den byggda miljön, exempelvis som konsult, är möjligheten snarare att lära sig nya metoder att inkludera i listan på tjänster som erbjuds, för att på så sätt göra återbruk till en del i ens kärnverksamhet.

 

Byggutmaningarna inom Återbruk

Vi hjälper er att planera och genomföra byggutmaningen som löper halvårsvis. Det första temat, Återbruk, har vi valt följande utmaningar, som går att anta enskilt eller allihop.

 

Varför återbruk?
Med återbruk avses den sorts återanvändning där tidigare använda produkter får en ny användning på en ny plats, kanske med viss uppfräschning eller rekonditionering. Poängen är att återbrukade, alltså befintliga produkter ersätter nyproducerade. Då undviks de mest miljöpåverkande stegen i byggprodukters tillkomst; råvaruuttag, energikrävande processer och långa transporter. Klimatnyttan är alltså väldigt stor, och återbruk är en avgörande del i att uppnå cirkulärt byggande i den byggda miljön.

Några exempel på återbruk:

  • I ett lokalanpassningsprojekt där innerväggar byggs om åstadkoms återbruk genom att dörr- eller fönsterpartier inventeras, sedan nedmonteras och får en annan plats i nya innerväggar.
  • En byggnad rivs och dess tegelfasad nedmonteras och tegelstenarna transporteras iväg för testning, rensning och mellanlagring till dess de kan användas i ett nytt projekt.
  • Ett projekt i nyproduktion står inför inköp och hittar återbrukade produkter i det egna beståndet att använda, eller köper återbrukade produkter på någon marknadsplats.

 

De tre utmaningarna

1. Inventera!
För att kunna återbruka gäller det att veta vilka tillgångar som finns. En återbruksinventering är ett sätt att få detaljerad kunskap om möjliga byggdelar, produkter eller material att återbruka. Detta är en lämplig utmaning att anta om ni står inför ett renoverings- eller rivningsprojekt, funderar på att renovera ert kontor, eller kanske ska ni bygga nytt och behöver hitta möbler eller material. Klimatnyttan här ligger i att identifiera potentiella utsläppsminskningar, som realiseras när de återbrukade produkterna ersätter nya råvaru- och materialupptag.

Exempel: Låt oss säga att ni vill inventera 200 m2 och vill få en hyffsad översikt, alltså inte göra en fullständigt grundlig inventering. Då bedömer vi att en rimlig gång och tidsåtgång är följande: Installera och bekanta er med inventeringsappen, 3 timmar; genomför själva inventeringen på plats, 4 timmar; och sammanställ resultatet, 1 timme. Motsvarande en arbetsdag i aktiv tid, alltså

 

2. Målsätt!
Denna utmaning handlar om att lägga tid på att formulera vad ni vill uppnå med ert återbruksarbete. Målsättningen kan omfatta exempelvis enskilda projekt eller verksamheten i sin helhet. En tydlig långsiktig målsättning är såklart att eftersträva. Klimatnyttan här ligger i att detta är ett löfte om kommande utsläppsminskningar, som vi litar på att ni genomför senare.

Exempel: I detta exempel använder vi ett byggprojekt som är relativt tidigt i processen och som alltså ska målsättas. Ett första steg skulle då kunna vara att identifiera olika tänkbara alternativ till formuleringar, genom inläsning och lite diskussion under ett par timmar. Därefter kan de stämmas av mot övergripande mål som organisationen har, i synnerhet vad gäller avfall och klimatpåverkan och de minst lämpliga sållas bort. Sedan kan de återstående formuleringarna vässas, stämmas av med beslutsfattare, detaljeras och fastslås. Total tidsåtgång tror vi rör sig kring två arbetsdagar.

 

3. Bygg in! Den här utmaningen antar ni om ni redan har ett projekt igång där ni kan föra in återbrukade material eller produkter, istället för att köpa nya. Eller är ni kanske i projektet redo att göra inköpen? Hur kan detta arbetssätt implementeras i er organisation? Då kan ni antingen bygga in produkter som redan har använts internt eller köpa in återbrukat externt från annan aktör. Klimatnyttan här sker direkt, när tidigare använda material vars klimatpåverkan är avskriven återbrukas i en ny användning och ersätter nyproducerade produkter av jungfruliga råmaterial.

Exempel: Att börja ersätta nyproducerat med återbrukat är huvudsakligen en fråga om matchning. Å ena sidan behöver man en bruttolista från behovssidan, förslagsvis produkter som kan monteras utan speciallösningar såsom dörrar och fönster, beslag, marksten, växter etc. Den bruttolistan kan gallras fram ur mängdlistor eller andra handlingar ganska fort. Å andra sidan behövs en koll på tillgängliga återbrukade produkter. Den kan komma ur att besöka egna förråd och fråga runt inom organisationen, eller att kolla på de digitala marknadsplatser som finns. Beroende på omfattningen kan detta innebära allt från några få timmar till ett par dagar i arbetstid.

 

Vad händer sen?

När vi har jobbat med utmaningarna och haft AW-stämningar tror vi att ni har lyckats att genomföra er utmaning. Då samlar vi våra erfarenheter och bästa tips och presenterar och firar våra framgångar med varandra på ett gemensamt resultatseminarium. I samband med resultatseminariet lanseras nästa utmanings-tema!

Vanligt förekommande frågor samlas längst ned på sidan.

 

Resurser och stöd

Vi kommer att arrangera träffar för avstämningar mellan er som antar en utmaning. Där får ni möjlighet till ett återkommande forum för kontinuerlig dialog för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte. På AW-stämningarna kommer vi boka in experter inom byggutmaningens tema som har praktiska erfarenheter och tips om hur de gick tillväga. Exakt vilka experter vi bjuder in kan deltagarna vara med och bestämma för att på bästa sätt klara byggutmaningen. Vid första tillfället kommer vi också att ge en genomgång av verktyg och hjälpmedel som kommer att vara användbara vid genomförandet.

 

Formulär

 

 

Avsändare

 

 

 

Byggföretagen leder färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Läs mer här: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Läs mer här: www.klimat2030.se 

Projektparterna i Återbruk Väst använder Centrum för cirkulärt byggandes digitala återbruksstöd, produktbank, marknadsplats och inventeringsverktyg för att synliggöra och värdera befintliga resurser. Läs mer här: https://ccbuild.se/aterbruk-vast/

 

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta gärna samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625)

 

Vanliga frågor

Fylls på allt eftersom frågorna besvaras.

För de som arbetar i branschen utan att äga egna byggnader kan det vara svårt att anta utmaningarna. Finns det möjlighet att bli sammankopplad med intresserade fastighetsägare som skulle vilja ha hjälp och stöttning tex med inventering?

  • Javisst! En lösning kan också vara att något av era pågående uppdrag kompletteras med arbetet med en utmaning, såklart med uppdragsgivarens välsignelse. Men såklart, om två aktörer vill samarbeta kring en utmaning är det helt okej för oss. Vi kan hålla ögonen öppna efter bra kopplingar!

 

Hur relaterar detta till kommunernas klimatlöften som Klimat2030 lanserar senare? Är det tänkt som om komplement till löftena?

  • Det finns några avgörande skillnader, som vi ser det. Utmaningarna är dels anpassade efter en bredare målgrupp, men de är också mindre i storlek och pågår under kortare tid. Vi utgår från att det inte behövs några politiska beslut för en kommun att anta en utmaning; att det är något som förvaltningar eller företag kan göra för att öka sin klimatnytta och sitt lärande. Därmed sagt har klimatlöftena och utmaningarna samma övergripande mål genom Klimat2030, så de står inte i konflikt med varandra.

 

Nu är vi nog inte helt mogna för utmaningen men om ett halvår ser det nog bättre ut, kan man hoppa på då?

  • Absolut! Vi planerar att jobba med olika utmaningar åtminstone 2021 ut, men om ett halvår har vi nog bytt tema och utmaningar. Får vi föreslå att ni jobbar med att anta utmaningen med att sätta återbruksmål för något projekt som ligger längre ner i pipen för att komma igång?