Byggutmaningen Återbruk

Byggutmaningar är ett sätt för byggsektorn att under en specifik period gemensamt kraftsamla och lära sig utveckla sina metoder och arbetssätt för att uppnå en mer hållbar byggsektor inom olika tema. Under våren 2021 pågick Byggutmaningen Återbruk. Vi arrangerade träffar för avstämningar mellan deltagande bolag, där vi erbjöd kontinuerlig dialog för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte inom bolagens återbruksarbete.

De deltagande bolagen var Bengt Dahlgren, Bostadsbolaget, Castellum, HSB Göta, Riksbyggen, Skanska, Sven Johansson Bygg, Vasakronan, Veidekke, Västfastigheter och Älvstranden Utveckling.

Byggutmaningarna arrangeras av Johanneberg Science Park genom uppdraget som samordnare inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om i samarbete med Byggföretagens implementering av Färdplanen för en Klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Här är en sammanställning av våra bästa rekommendationer och tips – för att också du ska bli grym på återbruk!

Vill du läsa mer om vad de deltagande bolagen lärde sig? Läs mer om det på Johanneberg Science Parks webbplats.

Vill du veta vilken byggutmaning som pågår nu? Här kan du läsa mer om Byggutmaning Klimatbudget.

Och här kan du se inspelningen från resultatseminariet om Byggutmaningen Återbruk från den 23 juni 2021:

Lycka till!

 

Vad är återbruk?
Med återbruk avses den sorts återanvändning där tidigare använda produkter får en ny användning på en ny plats, kanske med viss uppfräschning eller rekonditionering. Poängen är att återbrukade, alltså befintliga produkter ersätter nyproducerade. Då undviks de mest miljöpåverkande stegen i byggprodukters tillkomst; råvaruuttag, energikrävande processer och långa transporter. Klimatnyttan är alltså väldigt stor, och återbruk är en avgörande del i att uppnå cirkulärt byggande i den byggda miljön.

Några exempel på återbruk:

  • I ett lokalanpassningsprojekt där innerväggar byggs om åstadkoms återbruk genom att dörr- eller fönsterpartier inventeras, sedan nedmonteras och får en annan plats i nya innerväggar.
  • En byggnad rivs och dess tegelfasad nedmonteras och tegelstenarna transporteras iväg för testning, rensning och mellanlagring till dess de kan användas i ett nytt projekt.
  • Ett projekt i nyproduktion står inför inköp och hittar återbrukade produkter i det egna beståndet att använda, eller köper återbrukade produkter på någon marknadsplats.

De tre utmaningarna var:

1 Inventera!
För att kunna återbruka gäller det att veta vilka tillgångar som finns. En återbruksinventering är ett sätt att få detaljerad kunskap om möjliga byggdelar, produkter eller material att återbruka. Detta är en lämplig åtgärd att genomföra om ni står inför ett renoverings- eller rivningsprojekt, funderar på att renovera ert kontor, eller kanske ska ni bygga nytt och behöver hitta möbler eller material. Klimatnyttan här ligger i att identifiera potentiella utsläppsminskningar, som realiseras när de återbrukade produkterna ersätter nya råvaru- och materialupptag.

2 Målsätt!
Att målsätta handlar om att formulera vad ni vill uppnå med ert återbruksarbete. Målsättningen kan omfatta exempelvis enskilda projekt eller verksamheten i sin helhet. En tydlig långsiktig målsättning är såklart att eftersträva. Klimatnyttan här ligger i att detta är ett löfte om kommande utsläppsminskningar, som vi litar på att ni genomför senare.

3 Bygg in!
Den här åtgärden genomför ni om ni redan har ett projekt i gång där ni kan föra in återbrukade material eller produkter, istället för att köpa nya. Då kan ni antingen bygga in produkter som redan har använts internt eller köpa in återbrukat externt från annan aktör. Klimatnyttan här sker direkt, när tidigare använda material vars klimatpåverkan är avskriven återbrukas i en ny användning och ersätter nyproducerade produkter av jungfruliga råmaterial.

 

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta gärna samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625)

Här kan du läsa mer om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om