På gång

Handeln siktar på hållbara lösningar

I veckan samlades åter västsvenska representanter från detaljhandeln inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt att aktivt verka för att nå företagens klimatmål med minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen från handelns verksamheter inom Sveriges gränser är betydande men inte

Läs mer

Elin Backlund ny samordnare för vårt arbete för minskat matsvinn

Klimat 2030 välkomnar Elin Backlund som ny samordnare för satsningen ”Minskat matsvinn” inom Klimat 2030. Elin jobbar precis som hennes företrädare på RISE och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag.   Välkommen till Klimat 2030! Vad har du för förhoppningar på din nya roll som samordnare inom Klimat 2030? Jag

Läs mer

Nästa byggutmaning: gör en klimatbudget!

Klimat 2030 driver inom fokusområde ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” satsningen Byggutmaningen i nära samarbete med Johanneberg Science Park och Byggföretagen i Väst. Under våren 2021 pågick Byggutmaningen Återbruk med totalt 11 deltagande bolag.  Vi arrangerade träffar för avstämningar mellan deltagande bolag där vi erbjöd kontinuerlig dialog för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte inom bolagens

Läs mer

Detaljhandelsaktörer och köpcentrum samverkar för att ställa om

Företagen och handeln är inne i en turbulent tid då de parerar effekterna av pandemin samtidigt som de försöker blicka framåt och inte tappa fart i omställningen till en mer hållbar handel. Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 samlades häromveckan västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen som är undertecknare av Klimat 2030 med Köpcentrumsnätverket som

Läs mer

Ny guide visar hur du blir en ”cirkulent”

Framtidens hållbara konsument är en så kallad ”cirkulent” – en användare och inte en ägare. Genom att byta, dela, låna, hyra, laga och återanvända istället för att alltid köpa nytt kan vi optimera användandet av saker under deras livstid för att minska nyproduktion och den totala klimatpåverkan. Vi har tagit fram en guide för konsumenter

Läs mer

Linnea Johansson ny samordnare för biobaserade material och drivmedel

Klimat 2030 välkomnar Linnea Johansson som ny samordnare för satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” inom Klimat 2030. Linnea jobbar precis som hennes företrädare på Johanneberg Science Park och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag. Vad lockade dig till uppdraget som samordnare inom Klimat 2030? Jag har i

Läs mer

6 maj: Omställning till biobaserad plast i byggsektorn

Vi bjuder nu in dig till ett fördjupat diskussionsmöte där olika intressenter, såsom leverantörer, upphandlare med flera, får mötas och samtala kring vilka möjligheter respektive hinder ni ser med biobaserade produkter och material i byggsektorn. Byggsektorn är en stor källa till växthusgaser och står totalt för en femtedel av Sveriges totala inhemska utsläpp. Byggsektorn står

Läs mer

Den nya shoppingupplevelsen – hållbar konsumtion på väg in i citykärnan

I veckan arrangerades workshopen ”RE:shopping; Den nya mötesplatsen och framtiden shoppingupplevelse”. Workshopen arrangerades av kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Science Park Borås och arkitektbyrå Tengbom. Frågor och diskussioner kretsade kring hur vi kan få fler medborgare att bli cirkulenter, dvs att dela, hyra och låna saker de behöver i stället för att

Läs mer

Så tar du fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy

”Vid korta tjänsteresor ska medarbetare i första hand resa kollektivt, cykla eller gå.” Klimat 2030s samordnare inom Hållbara transporter, Mats-Ola Larsson på IVL Svenska miljöinstitutet, har tagit fram ett faktablad som ska underlätta för organisationer och arbetsplatser att ta fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy. Faktabladet innehåller tips och färdiga formuleringar som kan användas i framtagandet

Läs mer

Ny podd: På lantbrukets hållbarhetsfront

En av våra samordnare har startat en podd – ”På lantbrukets hållbarhetsfront” Podden är en samarbete LRF Västra Sverige och Klimat 2030. I det första rykande färska avsnittet  ”Ett steg utanför boxen” träffar Klimat 2030s samordnare Sandra Wilsson tre gäster: Ulrika Åkesson från Agroväst som är projektledare för Green Valleys, mjölkbonden Bengt Engdahl som berättar

Läs mer