På gång

Nu går vi in i genomförande av Kommuneras klimatlöften

42 400 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. Och är den utsläppsminskning som vi beräknar kommer bli resultatet om alla kommuners antagna klimatlöften genomförs. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder och nu under 2021 går

Läs mer

Klimat 2030 samverkar för att nå klimatmål hos detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 10 februari samlades Västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Det var det andra mötet i det nya nätverket som startats på initiativ av Klimat 2030 och som samordnas av Science Park Borås. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt aktivt

Läs mer

Låna, hyra och rida på vågen – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

Vi står idag inför stora utmaningar för att klara den miljö- och klimatkris som samhället nu genomgår. Projektet Kvarterets konsumtion 2030 och den rapport som nu tagits fram, har fokuserat på möjligheter för minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna. Fokus har varit på små och medelstora orter – platser där många människor

Läs mer

Kommunernas klimatlöften: 326 klimatsatsningar ska genomföras i Västra Götaland 2021

330 nya klimatlöften – så många åtaganden har Västra Götalands kommuner antagit inför 2021. På onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften lämnade kommunstyrelseordförandena över sina löften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Löftena har antagits av 48 kommuner i Västra Götaland och ska genomföras nästa år.

Ny film om Nudie Jeans som är en del av Klimatråd Västra Götaland

Nudie Jeans grundidé är att nytt inte alltid är bra. Genom att laga använda jeans förlänger de livslängden och genom att återanvända tyg till nya kläder återbrukar de material. Bomullen i deras kläder är ekologisk och produktionen är transparent. Men Nudie har även flera klimatutmaningar, framför allt i transportkedjan och i energianvändningen hos sina leverantörer.

Läs mer

16 december: Lansering av Kommunernas klimatlöften

Välkomna på lanseringen av Kommunernas klimatlöften! I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in att anta ett antal klimatlöften. Intresset och engagemanget för satsningen har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att under 2021 stötta kommunerna i genomförandet. Här kan du se livesändningen från lanseringen som startar den 16 december kl. 15.30: Den

Läs mer

Webinarier från Fossilfritt Sverige ger verktyg för ditt företags klimatarbete

Ambitiösa och genomarbetade mål är viktigt för att få fokus i klimatarbetet. Det är också viktigt att målen kommuniceras för att visa andra vad som är möjligt och eftersom det egna arbetet är beroende av målen hos samarbetspartners, offentlig sektor och leverantörer. För att underlätta för aktörerna att konkretisera och skruva åt sina klimatmål har

Läs mer

Nytt nätverk samlar västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 18 november samlades flera västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen digitalt för att diskutera klimatutmaningen. Träffen var ett initiativ inom Klimat 2030 och de satsningar inom fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” som samordnas av Science Park Borås. Intresset var så pass stort att de medverkande aktörerna beslutade att upprätta ett helt nytt

Läs mer

Ny rapport om hur Sverige kan bli världsledande på växtbaserad mat

Nyligen släppte branschorganisationen Växtbaserat i Sverige rapporten Så blir Sverige världsledande på växtbaserade livsmedel. I denna pekar de på försäljningsökningen av växtbaserat som för branschorganisationens medlemmar legat på omkring 15–30 procent de senaste fem åren. De presenterar också bedömningar från analyshus som beräknar att den globala marknaden för växtbaserat kommer att växa med mellan 11–15

Läs mer