På gång

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet idag: Tiden är mogen för ett nationellt klimatmål för utsläpp från konsumtion. ”En stor del av klimatutsläppen från det vi konsumerar i Sverige kommer från import. Dessa utsläpp räknas inte in i Sveriges klimatmål som bara tar hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Det finns

Läs mer

Handeln siktar på hållbara lösningar

I veckan samlades åter västsvenska representanter från detaljhandeln inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt att aktivt verka för att nå företagens klimatmål med minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen från handelns verksamheter inom Sveriges gränser är betydande men inte

Läs mer

Hur mycket minskar klimatutsläppen?

Nu har senaste siffrorna kommit som visar att de klimatpåverkande utsläppen minskade med 6 procent i Västra Götaland under 2019, jämfört med föregående år. Det är framför allt industrins utsläpp som minskat, och driftstopp i enskilda anläggningar märks av i utsläppsstatistiken. Industrin står för 43 procent av utsläppen i Västra Götaland, jämfört med 29 procent

Läs mer

Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd: fjärrvärme med spillvärme från lokalt företag

När kommunerna i Västra Götaland förra året antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Bengtsfors kommun mer om hur de jobbar med fjärrvärme med spillvärme från lokala företag.   Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Bengtsfors mest lysande exempel

Läs mer

Seminarium om konsumtionsmål på Frihamnsdagarna

Den 3-4 september ordnas för första gången Frihamnsdagarna som vill vara Göteborgs motsvarighet till Almedalen. Klimat 2030 kommer medverka fredagen den 3 september med en programpunkt om hur Sveriges klimatmål missar utsläppen från vår konsumtion. Här kan du se inspelningen från seminariet:  Största delen av vår konsumtions klimatpåverkan kommer från import och räknas inte in

Läs mer

Nästa byggutmaning: gör en klimatbudget!

Klimat 2030 driver inom fokusområde ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” satsningen Byggutmaningen i nära samarbete med Johanneberg Science Park och Byggföretagen i Väst. Under våren 2021 pågick Byggutmaningen Återbruk med totalt 11 deltagande bolag.  Vi arrangerade träffar för avstämningar mellan deltagande bolag där vi erbjöd kontinuerlig dialog för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte inom bolagens

Läs mer

Detaljhandelsaktörer och köpcentrum samverkar för att ställa om

Företagen och handeln är inne i en turbulent tid då de parerar effekterna av pandemin samtidigt som de försöker blicka framåt och inte tappa fart i omställningen till en mer hållbar handel. Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 samlades häromveckan västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen som är undertecknare av Klimat 2030 med Köpcentrumsnätverket som

Läs mer

Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd: Marin återvinning

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Sotenäs kommun mer om sina satsningar på marin återvinning.   Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Marin återvinning: Vi samlar in och sorterar marint avfall,

Läs mer

500 personer har deltagit i webbinarier om Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften är Klimat 2030’s nya stora satsning med första genomförandeår nu under 2021. Det handlar om 20 olika klimatlöften och 48 kommuner i Västra Götaland som tillsammans antagit 326 klimatlöften. När alla dessa klimatlöften genomförs kan det ge utsläppsminskningar med 42 400 ton växthusgaser. För att stödja kommunerna i Västra Götaland att komma i

Läs mer