Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Ett forskarråd ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i Västra Götaland. I rådet ingår Frances Sprei, ordförande, Björn Sandén och Filip Johnsson (alla Chalmers), Sverker Jagers (Göteborgs universitet), Annika Nilsson (Uppsala universitet) och Karin Bradley (KTH).

 

Nu har forskarrådet som på uppdrag av miljönämnden i Västra Götalandsregionen följer upp klimatarbetet i länet lämnat sin första rapport. Forskarrådet är oberoende och uppdraget är att följa upp klimatarbetet i länet, identifiera åtgärder som kan driva på omställningsarbetet och rekommendera vad som behöver göras av aktörerna i Västra Götaland för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs.

Eftersom arbetet i forskarrådet startade först i oktober 2021, beskriver den första rapporten främst nuläge och trender. Kommande rapporter kommer även att innehålla rekommendationer för omställningsarbetet som utgår ifrån de regionala klimatmålen, koldioxidbudgeten och den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030.

 

Budskap från rapporten

  • Om klimatmålen för Västra Götaland ska kunna nås, inklusive den minskningstakt som är preciserad i koldioxidbudgeten, behöver utsläppen under den kvarstående perioden kraftfullt minska, både för de direkta (territoriella) och indirekta (konsumtionsbaserade) växthusgaserna. Den befintliga minskningstakten är helt otillräcklig och dessutom lägre än det svenska genomsnittet.
  • De allra största utsläppen i Västra Götaland kommer från industrisektorn – över 40 procent av länets totala – varav några få stora industrier dominerar. Dessa anläggningar omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter men kräver ändå ett särskilt fokus eftersom minskningstakten inom handelssystemet inte räcker för att driva ner utsläppen så mycket som behövs.
  • Det finns trender som både gynnar (till exempel elektrifiering av fordon) och missgynnar (till exempel flygresor) utvecklingen mot minskade utsläpp. VGR kan agera med olika grader av rådighet för att gagna positiva förlopp och bromsa negativa.
  • Nyckelinsatser är att främja samverkan med och mellan kommuner, industri och andra relevanta aktörer och att demonstrera och sprida lovande lösningar. Inte minst inom drift, planering och utbyggnad av kollektivtrafiken där VGR har rådighet.
  • Om Västra Götaland ska kunna bli ett föredöme i omställningen krävs mod, målmedvetenhet och smarta satsningar i den regionala politiken och från alla andra aktörer i länet.

Rapporten avslutas med att forskarrådet beskriver vad de kommer välja att titta närmare på kommande år, vilket främst är nödvändiga insatser inom industrin och transportsektorn, där utsläppen i Västra Götaland är som störst.

Rapport från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning