Handeln siktar på hållbara lösningar

I veckan samlades åter västsvenska representanter från detaljhandeln inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt att aktivt verka för att nå företagens klimatmål med minskade växthusgasutsläpp.

Utsläppen från handelns verksamheter inom Sveriges gränser är betydande men inte så stora och omfattande jämfört med utsläppen som sker utomlands genom råvaruutvinning, produktion och transporter. Därför behöver handeln sälja färre nytillverkade produkter och istället utgå från cirkulära affärsmodeller där produkter används längre, repareras och återbrukas. Dessa förändringar kräver åtgärder från såväl branschen men också politiken.

– Handeln och är inne i en turbulent tid, förutsättningarna är inte lika stabila som förut men samtidigt försöker företagen blicka framåt Jag är imponerad av företagens ambitiösa klimatmål där samverkan och föregångare i klimatomställningen är nyckeln för att finna nya innovativa och lönsamma lösningar som också är hållbara och attraktiva för framtidens konsument, säger Petra Pettersson, projektledare på Science Park Borås och samordnare för nätverket som en del av Klimat 2030.

Nätverket startades på initiativ av Klimat 2030 och samordnas av Science Park Borås. Genom att inspirera och dela kunskap med varandra finns en förhoppning om att stötta och hjälpa varandra i omställningen och verka för en fossiloberoende region.