Frågor och svar

Här följer ett antal frågor och svar om Kommunernas klimatlöften.

 

1. Varför har vi valt just de här 20 åtgärderna?

Vi har valt utifrån var kommunen har rådighet och vad som kan ge stor utsläppsminskning. Miljöstrateger i kommunerna liksom samordnare och styrgrupper för de fyra fokusområdena inom Klimat 2030 har varit delaktiga i processen. Några åtgärder lyder på samma sätt som Fossilfritt Sveriges utmaningar  (solel och tjänstebilar) samt WWFs kommunutmaningar  (där fångas även fler aspekter upp kring biologisk mångfald, tex skog). Vi har även inspirerats av Klimatkommunernas 10-lista.

 

2. Varför har ni valt relativt låga ambitioner på vissa punkter?

Det är viktigt att alla 49 kommuner i Västra Götalandsregionen kan vara med i denna satsning och kan anta minst ett klimatlöfte. Vi har främst tänkt att det är viktigt att komma igång, att ta första steget och prova nya sätt. Tex handla upp och installera solceller eller inreda en arbetsplats med cirkulära möbler. Kommunerna kan gärna anta högre ambitionsnivåer på många av punkterna och får gärna beskriva det under kommunens åtagande på Klimat 2030.

 

3. Räknas det om kommunala bolag genomför en punkt, tex den om energieffektiviseringar eller LCA vid byggnation?

Ja.

 

4. Är detta en tävling eller ranking som ska sammanställas? Kommer det utses en vinnare?

Nej, i Västra Götaland ställer vi inte kommunerna mot varandra, vi gör detta tillsammans. Vi vill åstadkomma en gemensam förflyttning och hjälpa varandra genom att sprida goda exempel med konkreta verktyg hur kommunerna lyckas. Vi vill dock gärna uppmärksamma lyckosamma satsningar, höga ambitioner och kommunernas egna förslag vid kommande tillställningar. Det ger förhoppningsvis en sporre och ger kommunerna välförtjänst uppmärksamhet för idogt arbete.

 

5. Varför ska vår kommun vara med i detta?

Kommunernas klimatlöften är frivilligt, men syftar till att göra det enklare att tillsammans öka takten i klimatarbetet. Alla kommuner i Västra Götaland står bakom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Kommunernas klimatlöften är en gemensam satsning så att vi kan öka takten för att nå våra gemensamma mål. Kommunerna har uppgett att de vill ha stöd och Klimat 2030 planerar att erbjuda stöd för att kommunernas klimatlöften ska infrias. Ambitionen är att erbjuda stödinsatser till varje punkt under 2021.

 

6. Vad händer om vi inte klarar de löften vi åtagit oss i kommunen?

Klimat 2030 kommer stötta kommunerna med en förhoppning om att vi tillsammans ska klara detta. Vi planerar att följa upp hur det gått i slutet av 2021, men kommer inte bestraffa någon som inte genomfört ett löfte. Tvärtom ser vi det som positivt att kommunen vågat sikta högt. En del kommuner har redan nu arbetat med flertalet av punkterna och kommer vara goda exempel för övriga. Förhoppningen är att vi tillsammans arbetar vidare för att nå kommunernas klimatlöften 2022 och allteftersom fler och fler klarar sina löften kommer olika sätt att uppnå samma sak komma fram. Alla våra kommuner är olika och har olika förutsättningar, det har vi förståelse för.

 

7. Vad är det för stöttning kommunerna får?

Inom Klimat 2030 finns fyra fokusområden med samordnare som kan ge stöd inom sina expertområden. Förhoppningen är att erbjuda stöd till varje löfte. Där det inte redan idag finns möjlighet att få stöd är ambitionen att hålla minst en inledande workshop med en uppföljning efter några månaders arbete i kommunerna. Men kommunerna har även möjlighet att vända sig till samordnarna för sina frågor under tiden de arbetar med genomförandet. Vi hoppas även kunna sprida goda exempel från kommuner som redan genomfört ett löfte, tex checklistor, lathundar och beskrivningar på processen för att lyckas.

 

8. Vem ska följa upp detta?

I november 2021 kommer Klimat 2030 att be kommunerna rapportera in hur det har gått.

 

9. Vem i kommunen ska arbeta med detta?

Det är kommunens politiker som fattar beslut om vilka löften som ska antas, sannolikt efter att en tjänsteperson lagt fram ett förslag utifrån var kommunen står idag i klimatarbetet och sina ambitioner framåt. Under våren 2020 presenterades kommunernas klimatlöften för politiker från alla kommuner och kommunstyrelserna blev informerade skriftligt via brev och e-post. När beslutet är taget behöver berörda nämnder och förvaltningar vara inblandade. Om kommunen har en hållbarhetsstrateg, klimatstrateg eller miljöstrateg kan den personen vara samordnande.

 

10. Jag saknar löften som är viktiga klimatåtgärder, till exempel om skog?

Kommunernas klimatlöften är inte heltäckande utan fokuserar på åtgärder som går att genomföra på ett år och där vi ser att många kommuner har möjlighet att anta löften. Vi har försökt vara konkreta och valt åtgärder som är beprövade. Vi uppmuntrar att även anta utmaningar från WWF, Fossilfritt Sverige, Klimatkommunerna med flera.

 

11. Vad är det för skillnad på åtagande kopplat till undertecknandet av Klimat 2030 och Kommunernas klimatlöften?

Kommunernas klimatlöften ses som en del av kommunens åtagande. Efter att kommunen har beskrivit ett åtagande kan vi lägga till vilka löften som kommunen åtagit sig. Sedan hösten 2017 måste man som undertecknare av Klimat 2030 göra ett åtagande där man talar om hur man som organisation bidrar till att uppnå regionens klimatmål. Eftersom kommunerna var undertecknare innan 2017 (med några få undantag) så har ofta inte åtaganden gjorts. I dagsläget har 15 av regionens 49 kommuner gjort åtaganden. Bedömningen är att åtagandena visserligen har goda intentioner, men att det är oklart om de i praktiken medför en ökad ambition jämfört med tidigare. Med Kommunernas klimatlöften är tanken att kommunernas åtaganden ska bli mer konkreta och att säkerställa att klimatpåverkan minskas ytterligare. Klimat 2030 uppmanar dock fortfarande alla kommuner att göra åtagande kopplat till Klimat 2030.  Den dag man beslutat om åtgärder kopplat till Kommunernas klimatlöften kan de läggas till som ett komplement till åtagandet. En del kommuner kommer ha en högre ambition kring åtgärder än det som krävs för att uppfylla ett klimatlöfte och då kan kommunen beskriva det under sitt åtagande.

 

12. Hur förhåller sig Kommunernas klimatlöften till Fossilfritt Sveriges utmaningar, Klimatkommunernas 10-lista och WWF-s kommunutmaningar?

Några lyder på samma sätt som Fossilfritt Sveriges utmaningar (solel och tjänstebilar) samt WWF, där fångas även fler aspekter upp kring tex skog. Så genom att anta några av Kommunernas klimatlöften kan kommunen även anta andras utmaningar. Kommunernas klimatlöften är en satsning vi gör tillsammans i Västra Götaland. Tanken är att vi ska hjälpas åt att göra en gemensam förflyttning på klimatområdet. Klimatkommunernas 10-lista är inte kopplat till ett åtagande, men ger bra tips på hur man kan göra och ger exempel på kommuner som redan gjort åtgärden. Flera åtgärder på Klimatkommunernas 10-lista är desamma som våra åtaganden.

 

13. Min kommun vill inte anta några löften, vad ska jag göra?

Förhoppningen med Kommunernas klimatlöften är att det är en nivå där alla kommuner klarar att anta något eller några löften. Klimat 2030 kommer stötta kommunerna i genomförandet under 2021. Inbjudan om att vara med är ställd till kommunstyrelsen och avsändaren är landshövdingen och regionstyrelsens ordförande. Vi kommer att skicka påminnelse till de kommuner där KS inte uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag (eller på något motsvarande sätt börjar arbeta med löftena under sommaren/hösten 2020). Genom en festlig lansering i december 2020 där kommunstyrelsens ordförande ska lämna över kommunens löften till landshövdingen och Regionstyrelsens ordförande hoppas vi att kommunpolitikerna ser detta som en ”fjäder i hatten”. I en del kommuner finns ingen miljöstrateg eller hållbarhetsstrateg eller motsvarande som kan handlägga ärendet att utreda vilka löften som kan antas. Där kan tex miljö- och/eller samhällsbyggnadschef eller en teknisk chef få i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som underlag för politiken. Många punkter kräver ett praktiskt genomförande snarare än en process. De punkterna kan genomföras av en fordonsansvarig, administratör, upphandlare, utvecklare, fastighetsförvaltare eller fastighetschef, trafiksamordnare, planchef, kostchef, kultur- och/eller fritidschef eller liknande. Alla kommuner ska kunna vara delaktiga i denna gemensamma satsning. Ring oss för mer handledning.

 

14. Vår kommun har inga pengar att genomföra några löften?

Det krävs inte extra resurser för att genomföra alla löften (men en del kan medföra initialt högre kostnader). Tex att ställa krav i markanvisning eller detaljplan kräver inga extra resurser. Att energieffektivisera bör på sikt spara pengar för kommunen. Att upphandla redesign/återbruk är inte alltid förenat med en ökad kostnad.

 

15. Ska vi ange det vi redan arbetar med som ett löfte?

Ja, Klimat 2030 vill gärna se vilka åtgärder kommunerna redan uppfyller. På så sätt kan vi sprida konkreta goda exempel till övriga kommuner.

 

Läs mer om Kommunernas klimatlöften

 

Kontakt

Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se, 0720-17 38 27