Kommunernas klimatlöften

Under 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Kommunstyrelsen i respektive kommun har tagit beslut om vilka av de 20 klimatlöftena som ska genomföras. 

Uppföljningen visar att av de 426 klimatlöften som kommunerna antog så har ca 90 procent genomförts eller påbörjats. Totalt har 219 löften realiserats vilket ger beräknade utsläppsminskningar på drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Detta motsvarar ungefär 19 000 thailandsresor med flyg, 17 900 villors elanvändning under ett år, eller 7 100 varv runt jorden med en mellanstor dieselbil. För 2021 beräknades en minskning från genomförda löften på 31 100 ton CO2e.

Kommunernas engagemang avgörande

– Kommunernas klimatlöften handlar om att öka takten i klimatarbetet och genomföra väl beprövade åtgärder som vi vet minskar klimatutsläppen. Kommunerna har en viktig roll att spela och engagemanget har varit stort under de två år satsningen pågått, säger landshövding Sten Tolgfors.

– Det är fantastiskt att denna satsning minskat utsläppen med 76 200 ton koldioxidekvivalenter under initiativets två år, motsvarande 13 300 thailandsresor. Nu avsätter vi resurser för att fortsätta jobba med Kommunernas klimatlöften och kommunerna bjuds in att anta nya löften för genomförande fram till 2026, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S). 

Arbetet med löftena fortsätter
Under 2023 fortsätter Klimat 2030 att ge stöd i de löften som antagits men som kommunerna inte hunnit med under 2022.

Nästa år bjuds kommunerna återigen in för att anta nya klimatlöften. Efter att en utvärdering visat att kommunerna efterfrågar fleråriga, konkreta och välbeprövade åtgärder har nya klimatlöften formulerats med genomförande åren 2024 – 2026.

 

De 20 klimatlöftena för genomförande under 2022

Flera av klimatlöftena inför 2022 fanns med redan 2021, några är uppdaterade och några är helt nya.

1. Vi har en laddplan för kommunen
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.


2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen.

 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.

 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

 

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

 

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

 

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.

 

10. Vi använder cirkulära möbler
Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

 

11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.

 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

 

14. Vi genomför energieffektiviseringar
Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

 

15. Vi bygger i trä
Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.

 

16. Vi installerar solenergi
Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i kommunen.

 

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för återbruk.

 

18. Vi har en koldioxidbudget
Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

 

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.
Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

De 20 klimatlöftena inför 2022 som PDF

 

Genomförande

Kommunstyrelseordförande i kommunerna i Västra Götaland som varit med och fattat beslut om Kommunernas klimatlöften

Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften.

Respektive kommun har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Klimat 2030 stöttar kommunerna i genomförandet genom samordnarna och andra nyckelpersoner. Kommunerna kan även stötta varandra.

Under 2021 har Klimat 2030 erbjudit minst ett webbinarium kopplat till förra årets löften. Under våren 2022 erbjöds minst ett webbinarium kopplat till de fem klimatlöften som var helt nya. Här kan du läsa om stödet vi tidigare gett genom webbinarier våren 2021, hösten 2021 och våren 2022.

Webbinarier hösten 2022

 

Digitalt evenemang 15 december 2021

Den 15 december firade vi Kommunernas klimatlöften med ett 90 minuter långt digitalt evenemang. Vad blev klimatnyttan av alla de löften som kommunerna i Västra Götaland uppfyllt under 2021? Och hur många nya klimatlöften antog kommunerna inför 2022? Allt detta och lite till offentliggjordes den 15 december 2021. Då firade vi allt det fantastiska arbete som kommunerna i Västra Götaland gjort under 2021, och de nya klimatlöften som alla 49 kommuner i Västra Götaland antagit inför 2022. Deltog gjorde bland andra regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och vik. landshövding Lisbeth Schultze. Vi fick också hälsningar från flera kommunstyrelseordföranden och tjänstepersoner från olika kommuner som berättade om det lokala arbetet med Kommunernas klimatlöften. Det bjöds även på livemusik i studion!

Länk till sändningen från den 15 december 2021

 

Dokument och länkar

Pressmeddelande resultat 2022

Resultat av uppföljningen 2022 

Pressmeddelande resultat 2021 och nya antagna klimatlöften inför 2022

Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatloften inför 2022 (pdf)

De 20 klimatlöftena inför 2022 (pdf)

De 20 klimatlöftena inför 2021 (pdf)

Här kan du se alla kommuners antagna klimatlöften inför 2022 (sorterat per kommun)

Här kan du se vilka kommuner har antagit vilket klimatlöfte inför 2022 (sorterat per klimatlöfte) (pdf)

Rapport: Uppdaterad beräkning av klimatnyttan för Kommunernas klimatlöften 2022 (pdf)

Rapport: Uppföljning av Kommunernas klimatlöften 2021 (pdf)

Rapport: Beräkning klimatnytta Kommunernas klimatlöften 2021 (pdf)

 

Goda exempel från kommunerna

”Vår kommuns mest lysande klimatåtgärd”

Goda exempel från kommunernas arbete med klimatlöftena 2021

 

Frågor och svar

Frågor och svar om Kommunernas klimatlöften (pdf)

Fördjupade frågor och svar 5.0 (pdf)

(Dessa kommer att kompletteras efterhand, se versionsnummer.)

Kontakt

Frågor om klimatlöftenas genomförande hänvisas till kommunalförbundens kontaktpersoner:

  • Sarah Johnstone, Göteborgsregionen, sarah.johnstone@goteborgsregionen.se
  • Tobias Källqvist, Fyrbodals kommunalförbund, tobias.kallqvist@fyrbodal.se
  • Sandra Johansson, Boråsregionen, sandra.johansson@borasregionen.se
  • Ida Helander, Skaraborgs kommunalförbund, ida.helander@skaraborg.se

Kommunalförbundens kontaktpersoner har även kontakt med samordnarna som är experter inom sina fokusområden. Kontaktuppgifter till samordnarna.

Frågor om satsningen i stort eller tolkning av klimatlöften och hur det följs upp hänvisas till processledningen:

  • Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se,  0720-17 38 27