Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter. Under 2023 bjuds kommunerna i länet in för att anta nya klimatlöften med genomförande 2024–2026.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning.

Klimat 2030 vill bidra till att kommunerna kan öka tempot genom att anta löften och få stöd i genomförandet. Under kommande år arrangeras kunskapshöjande insatser kring alla löften. Samordnarna inom Klimat 2030:s fokusområden kan ge expertstöd och vi kommer även stötta kommuner genom att samlas kring åtgärderna och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Genom satsningen sprids goda exempel, både från vår region och från andra delar av Sverige, vilket kan spara tid och resurser för kommunerna och underlätta arbetet.

2023
Under 2023 fortsätter Klimat 2030 att ge stöd i de löften som antagits för 2022 men som kommunerna inte hunnit med eller klarat av. Främst planeras insatser i de löften som många kommuner antog men inte genomförde. Den 30 september 2023 är sista dag för kommunerna att skicka in sina klimatlöften inför 2024-2026 till klimat2030@vgregion.se.

2024–2026
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under kommande år. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Ett flertal av åtgärderna kan kräva att resurser avsätts. Klimat 2030 stöttar kommunerna i genomförandet genom samordnarna och andra nyckelpersoner. Kommunerna kan även stötta varandra.

 

De 30 klimatlöftena för genomförande 2024-2026

 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 2. Vi har en koldioxidbudget.
 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 11. Vi gör klimatsmarta inköp.
 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
 15. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
 24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 25. Vi använder cirkulära möbler.
 26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 29. Vi bygger i trä.
 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

 

Här beskrivs de 30 klimatlöftena mer ingående

 

Åtagande

Att anta klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften som gäller för kommande år.

 

Dokument och länkar

30 klimatlöften för 2024-2026

Pressmeddelande resultat 2022

Resultat av uppföljningen 2022 

De 20 klimatlöftena inför 2022 (pdf)

De 20 klimatlöftena inför 2021 (pdf)

Rapport: Uppdaterad beräkning av klimatnyttan för Kommunernas klimatlöften 2022 (pdf)

Rapport: Uppföljning av Kommunernas klimatlöften 2021 (pdf)

Rapport: Beräkning klimatnytta Kommunernas klimatlöften 2021 (pdf)

 

Frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor om Kommunernas klimatlöften (pdf)

 

Kontakt

Frågor om klimatlöftenas genomförande hänvisas till kommunalförbundens kontaktpersoner:

 • Sarah Johnstone, Göteborgsregionen, sarah.johnstone@goteborgsregionen.se
 • Tobias Källqvist, Fyrbodals kommunalförbund, tobias.kallqvist@fyrbodal.se
 • Sandra Johansson, Boråsregionen, sandra.johansson@borasregionen.se
 • Ida Helander, Skaraborgs kommunalförbund, ida.helander@skaraborg.se

Kommunalförbundens kontaktpersoner har även kontakt med samordnarna som är experter inom sina fokusområden. Kontaktuppgifter till samordnarna.

Frågor om satsningen i stort eller tolkning av klimatlöften och hur det följs upp hänvisas till processledningen:

 • Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se,  0720-17 38 27