Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter. Inför 2024-2026 har nu har merparten av kommunerna i Västra Götaland inkommit med sina klimatlöften, totalt antas drygt 800 löften.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Klimatlöftena är politiskt beslutade och kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs.

Klimat 2030 vill bidra till att kommunerna kan öka tempot genom att anta löften och få stöd i genomförandet. Under kommande år arrangeras kunskapshöjande insatser kring alla löften. Samordnarna inom Klimat 2030:s fokusområden kan ge expertstöd och kommunerna kan även hitta stöd i varandra och via sina kommunalförbund.

Vilket slags stöd kan kommunerna få? Gå till Stöd och fördjupning

 

De 30 klimatlöftena för genomförande 2024-2026

 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 2. Vi har en koldioxidbudget.
 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 11. Vi gör klimatsmarta inköp.
 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
 15. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
 24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 25. Vi använder cirkulära möbler.
 26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 29. Vi bygger i trä.
 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

 

Här beskrivs de 30 klimatlöftena mer ingående

Vilka klimatlöften har din kommun antagit? Här hittar du hela listan

Vilka kommuner har antagit respektive klimatlöfte? Här hittar du kartor

 

Åtagande

Att anta klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften som gäller för kommande år.

 

Stöd och fördjupning

Vill du får stöd i hur din kommun kan jobba med era antagna klimatlöften? På denna sida listar vi kommande webbinarier och annat stödmaterial.

Gå till Stöd och fördjupning

 

Frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor om Kommunernas klimatlöften. Uppdateras allt eftersom!

Frågor och svar Kommunernas klimatlöften VERSION 2024_1 (publicerad i april 2024)

 

Dokument och länkar

30 klimatlöften för 2024-2026

Pressmeddelande inför 2024-2026

Pressmeddelande resultat 2022

 

 

Kontakt

Frågor om klimatlöftenas genomförande hänvisas till kommunalförbundens kontaktpersoner:

 • Tobias Källqvist, Fyrbodals kommunalförbund, tobias.kallqvist@fyrbodal.se
 • Sandra Johansson, Boråsregionen, sandra.johansson@borasregionen.se
 • Ida Helander, Skaraborgs kommunalförbund, ida.helander@skaraborg.se
 • Emma Brandstedt Prytz och Sarah Johnstone, Göteborgsregionen, emma.brandstedt.prytz@goteborgsregionen.se och sarah.johnstone@goteborgsregionen.se

Kommunalförbundens kontaktpersoner har även kontakt med samordnarna som är experter inom sina fokusområden. Kontaktuppgifter till samordnarna.

Frågor om satsningen i stort eller tolkning av klimatlöften och hur det följs upp hänvisas till processledningen:

 • Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se,  0720-17 38 27