Kommunernas klimatlöften

Inom ramen för Kommunernas klimatlöften har 48 kommuner nu antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar, inom områden där kommunen har rådighet. 

I genomsnitt har kommunerna åtagit sig sju klimatlöften och Lysekil, Munkedal och Skara är de kommuner som antar flest nya löften. Det är stor spridning på vilka klimatlöften som antagits, men de vanligaste löftena är att minska inköpen av fossila engångsprodukter, att ha en klimatstyrande resepolicy, att minska matsvinnet och att ordna arrangemang om klimat riktat till allmänheten. Utöver de nya klimatlöftena har kommunerna också rapporterat vilket arbete de redan gör. Kommunstyrelsen i respektive kommun har tagit beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras.

Här ser du en en film som sammanfattar klimatnyttan om alla kommuners antagna klimatlöften genomförs: 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år.


Här kan du se alla kommuners antagna klimatlöften (sorterat per kommun)

Här kan du se vilka kommuner som antagit vilket klimatlöfte (sorterat per klimatlöfte)

 

Genomförande

Respektive kommun har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Klimat 2030 har under våren erbjudit stöd i form av minst en digital workshop, ett webbinarium, kopplat till varje klimatlöfte. Här kan du se vilka webbinarier vi erbjöd under våren 2021.

Under hösten 2021 kommer uppföljningswebbinarier att erbjudas för vissa klimatlöften.

Här kan du se inbjudningar till höstens webbinarier

 

De 20 klimatlöftena (för genomförande under 2021)

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.

 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor

Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen.

 

3. Våra nya personbilar är miljöbilar

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt.

 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

 

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

 

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag

Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten.

 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

 

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under 2021.

 

10. Vi använder cirkulära möbler

Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras, repareras och används på nytt.

 

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa

Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.

 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. För att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

 

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i eegna byggnader/lokaler.

 

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation

Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan.

 

16. Vi producerar egen solel

Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.

 

 17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.

 

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.

 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

 

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på omställningen.

 

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog  Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att fylla i vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Detta gjordes för att kunna sprida goda exempel och uppmärksamma allt det fantastiska klimatarbete som redan bedrivs i många kommuner. 22 kommuner fyllde i detta, här kan de läsa om deras inspirerande exempel.

 

Klimatlöften inför 2022

I juni 2021 har kommunstyrelsen i respektive kommun i Västra Götaland bjudits in att anta klimatlöften inför 2022. Dessa ska skickas in senast den 1 december.

20 klimatlöften inför 2022

Beskrivning Kommunernas klimatlöften inför 2022

Nyhet om Kommunernas klimatlöften inför 2022

Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 (ska skickas in senast 1 december 2021)

 

Mer om kommunernas klimatlöften

Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften.

Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i vissa delar vara en del av kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, WWF:s kommunutmaningar och/eller en del av kommunens övriga klimat-, miljö- och utvecklingsarbete.

 

Dokument och länkar

Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften

De 20 klimatlöftena som PDF

Lanseringen av Kommunernas klimatlöften 16 december 2020

Här kan du se alla kommuners antagna klimatlöften (sorterat per kommun)

Här kan du se vilka kommuner som antagit vilket klimatlöfte (sorterat per klimatlöfte)

Rapport: beräkning klimatnytta Kommunernas klimatlöften

Inbjudan och datum webbinarier under våren 2021 som stöd i genomförandet

”Vår mest lysande klimatåtgärd”

Uppföljningsformulär Kommunernas klimatlöften 2021

 

Frågor och svar om Kommunernas klimatlöften

Fördjupade frågor och svar 5.0

(Dessa kommer att kompletteras efterhand, se versionsnummer.)

 

Kontakt

Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se,  0720-17 38 27

Lise Nordin, lise.nordin@vgregion.se, 0739-672990