Klimatstatistiken för 2018 visar på ökade utsläpp i Västra Götaland

I slutet av juni kom de senaste siffrorna som visar utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland för 2018.

Utsläppen mellan 2017 och 2018 ökade något, en procents ökning vilket motsvarar 96 000 ton växthusgaser. Den sektor som framför allt ökat är industrins utsläpp som ökat med knappt 200 000 ton. I vissa sektorer har utsläppen gått ner, som inom transportsektorn. Tidigare trend har varit en marginell minskning de senaste fem åren.

Sedan 1990 har de totala utsläppen i Västra Götaland minskat med 14 procent.

Målet för Västra Götaland till 2030 är en minskning med 80 procent jämfört med 1990, dvs från 12,1 miljoner ton ner till 2,4 miljoner ton. Totalutsläppet år 2018 var 10,4 miljoner ton vilket innebär att minskningstakten för de resterande 11 åren (2019-2030) behöver därför vara drygt 0,7 miljoner ton per år.

Statistiken från 2019 när det gäller de stora industrierna finns redan publicerade på Naturvårdsverkets webbplats. Där visas en nedgång för Preem i Lysekil pga ett underhållsstopp under året. 2018 års siffror för Preem Lysekil ligger på 1,6 miljoner ton, 2019 på 1,1 miljon ton. Det är en så pass stor minskning att det bör märkas i den totala klimatstatistiken för 2019.

Utsläppen från den större industri samt fossila el-och fjärrvärmeverk har ökat med 35 procent jämfört med 1990.

 

Utsläppen från den icke handlande sektorn har minskat med 37% jmf med 1990.

 

Läs mer på Nationella emissionsdatabasen där du kan läsa mer om utsläppsstatistik och få mer detaljer om olika utsläppskällor, utsläpp av olika växthusgaser och statistik på kommunnivå.