Nu antar kommunerna i Västra Götaland nya klimatlöften inför 2024-2026

Klimatutsläppen behöver minska snabbare och kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Nu har merparten av kommunerna i Västra Götaland inkommit med sina klimatlöften för kommande år, totalt antas närmare 800 löften. 

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Arbetet är en del i att nå målet om en fossiloberoende region 2030. Tidigare har satsningen genomförts ett år i taget under 2021 och 2022. Nu har ett omtag gjorts där listan med klimatlöften att välja bland utökats från 20 till 30 löften, och perioden för genomförande har förlängts till tre år.

– Genom att ge kommunerna resten av mandatperioden för genomförande har vi kunnat ta fram klimatlöften som innebär större åtaganden och ett mer långsiktigt klimatarbete, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande. Jag ser till exempel positivt på att många kommuner nu antar det nya löftet om att kroka arm med näringslivet då klimatkrisen är något vi måste lösa tillsammans.

De klimatlöften som flest kommuner antagit, förutom att samverka med näringslivet, är att minska matsvinnet i offentliga måltider, arbeta aktivt med sin energiplan och göra en årlig uppföljning av klimatarbetet.

– Genom samordnarna inom Klimat 2030 kommer vi erbjuda stöd i genomförandet och ett bollplank för kommunerna, både med experter och med personer i andra kommuner som jobbar med samma frågor, säger landshövding Sten Tolgfors. Länsstyrelsen kommer till exempel erbjuda stöd i klimatlöftet som handlar om energiplanering, något som vi vet är viktigt i energiförsörjningen och elektrifieringen.

Kommunerna antar i snitt omkring 16 löften. En handfull kommuner har antagit 25 eller fler klimatlöften. Falköpings kommun är en av dessa med 27 antagna klimatlöften.

– Det är viktigt att verkligen ta sig an klimatutmaningen på lokal nivå, och försöka få med sig så många som möjligt i det arbetet, säger Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Falköping. Vi som politiker har ett ansvar att gå före och peka ut riktningen. För oss i Falköping är det viktigt med en hög ambitionsnivå så att vi både bidrar till att de regionala klimatmålen i Västra Götaland nås, och att vi får bra utväxling hos oss i kommunen.

Genomförandet av de nyligen antagna klimatlöftena startar i januari 2024. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter.

– Vi ser att allt fler medarbetare i olika roller i kommunerna involveras i att ansvara för att klimatlöftena genomförs, vilket vi tror är en viktig framgångsfaktor. Klimatkrisen berör kommunens alla verksamhetsområden, säger Maria Eléhn, projektledare för Kommunernas klimatlöften inom Klimat 2030.

Läs mer om Kommunernas klimatlöften.

Vilka är de 30 klimatlöftena kommunerna kunnat välja att anta inför 2024-2026?
Se hela listan här.

Här kan du se vilka löften respektive kommun i Västra Götaland antagit.

 

Kontakt för frågor

Maria Eléhn, projektledare för Kommunernas klimatlöften
0720-17 38 27, maria.elehn@innovatum.se

Lise Nordin, klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
0739-672990, lise.nordin@vgregion.se

Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 46 83, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se