Nu lanserar vi Kommunernas klimatlöften

Klimat 2030 lanserar nu en ny satsning: Kommunernas klimatlöften. Dessa består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.

Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år.

I den enkät som Klimat 2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften.

 

20 åtgärder

 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
 3. Våra nya personbilar är miljöbilar
 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
 7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 10. Vi använder cirkulära möbler
 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
 16. Vi producerar egen solel
 17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
 • Och även ”Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet”. Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill lyfta en annan insats som kommunen anser är särskilt viktig och som genomförs just nu för klimatet. Detta är en möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få uppmärksamhet för sitt arbete.

 

Vill du läsa mer om vad åtgärderna innebär så hittar du det i Beskrivning av de 20 åtgärderna. Vi kommer även komplettera med stödmaterial och goda exempel för varje åtgärd under hösten 2020.

 

Hur

Kommunstyrelsen i respektive kommun tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Klimat 2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2020 till klimat2030@vgregion.se. Kommunen kommer även att få redovisa vilka åtgärder de redan har genomfört och på så sätt vara en förebild för andra kommuner.

Lansering

Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2020 där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuffé.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. Mer information och stödmaterial kommer att finnas här på www.klimat2030.se/klimatloften.

 

Beskrivning av Kommunernas klimatlöften

Beskrivning av de 20 åtgärderna