Så tar du fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy

Vid korta tjänsteresor ska medarbetare i första hand resa kollektivt, cykla eller gå.” Klimat 2030s samordnare inom Hållbara transporter, Mats-Ola Larsson på IVL Svenska miljöinstitutet, har tagit fram ett faktablad som ska underlätta för organisationer och arbetsplatser att ta fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy. Faktabladet innehåller tips och färdiga formuleringar som kan användas i framtagandet av en sådan policy.

Utsläpp från tjänsteresandet är en viktig miljöaspekt för de flesta arbetsgivare. En miljöstyrande mötes- och resepolicy kan vara ett bra verktyg för att minimera miljöpåverkan från resandet. Vårt nya faktablad ger förslag till vad en sådan policy bör innehålla, samt förslag till riktlinjer där man konkret beskriver hur anställda förväntas agera i olika valsituationer. Faktabladet ger också tips på hur arbetsgivaren kan följa upp efterlevnaden av en miljöstyrande mötes- och resepolicy. Innehållet är baserat på erfarenheter från olika organisationer som har miljöstyrande riktlinjer för sitt resande.

 

Faktablad om miljöstyrande mötes- och resepolicy