Våra regionala klimatmål

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser  minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Klimatfrågan har länge haft hög prioritet i Västra Götaland. Sedan 2009 finns ett gemensamt klimatmål i Västra Götaland – att vara en fossiloberoende region år 2030. Detta mål finns definierat i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, en klimatstrategi och kraftsamling som över 235 aktörer hittills har undertecknat, däribland alla 49 kommuner i Västra Götaland, företag och organisationer. För att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland pågår ett omfattande arbete inom regionen – i städer och kommuner, bland företag och frivilligorganisationer samt inom universitet och högskolor. ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en viktig grund för det gemensamma klimatarbetet i regionen.

Att nå det regionala målet om ett fossiloberoende samhälle senast år 2030 är inte enkelt. Det förutsätter ett samordnat lokalt och regionalt ledarskap och att arbetet inriktas på de områden där möjligheten att påverka utvecklingen är som starkast. För att nå målet krävs därför både en gemensam bild av vilka de viktigaste områdena är och gemensamma arbetssätt för att driva utvecklingen framåt inom dessa områden. Därför är det viktigt att vi är många som står bakom den regionala klimatstrategin och tillsammans bidrar till att vi når målen.

Läs mer i dokumentet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval”
Antagen av regionfullmäktige och länsledningen hösten 2017.