Vattenfall AB, Värme Sverige

Vattenfall AB, Värme Sverige

Publicerad: 30 mars, 2020

Vårt åtagande Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. För att begränsa jordens uppvärmning till två grader krävs att vi inte släpper ut några växthusgaser alls under andra halvan av det här århundradet. Här har energibranschen en jättestor roll

Läs mer

Elma Group

Publicerad: 16 mars, 2020

Vårt åtagande Elma Group arbetar målmedvetet med hållbarhet inom alla sina verksamheter. Vi har antagit mål som ligger i linje med de nationella miljömålen inom utvalda områden. Elma Groups arbete fokuseras fem prioriterade områden: Transporter, Energi, Avfall, Påverkan på miljö av våra varor och tjänster, Råvaror och förpackningar. Inom det sista prioriterade området är vårt

Läs mer

STF Villa Eira i Hjo

Publicerad: 4 mars, 2020

Vårt åtagande Vi har avlagt Hållbarhetslöftet till våra gäster via STF, plastbantat och tagit in hållbara leverantörer. Vårt åtagande framöver är att minska klimatpåverkan från transporter genom att införskaffa en elcykel för våra egna transporter och uppmana våra gäster att transportera sig till oss med kollektivtrafiken. Vi kommer även att börja sortera ut överblivet matavfall

Läs mer

Nudie Jeans

Publicerad: 18 februari, 2020

Vårt åtagande Nudie Jeans strävar efter att minska klimatutsläppen i hela vår produktionskedja, i linje med 1,5 graders målet. Klimatförändringarna och dess konsekvenser har stor betydelse för företaget då hela vår verksamhet vilar på en tillgång till bra råmaterial och resurser från välmående ekosystem och en rik biologisk mångfald. Nudie Jeans klimatarbete är en integrerad

Läs mer

Yoozd AB

Publicerad: 14 januari, 2020

Vårt åtagande Yoozd AB startades 2019 för att vi vill vara med och driva på utvecklingen mot ett mer cirkulärt samhälle där vårt bidrag är att förlänga livet på bra kontorsinredningar.  Vi vill sprida vår kunskap så att fler företag väljer återbrukade kontorsmöbler som ett givet första val. Vi ska agera för att minska vårt

Läs mer

Inkubatorn i Borås

Publicerad: 19 december, 2019

Vårt åtagande Vår användning av fossila bränslen ska minska och vi arbetar både för att förändra och förbättra vårt beteende internt hos oss men även för de bolag som är i vår kundportfölj. Bolag i Inkubatorns process skall erbjudas stöd för att minska sin klimatpåverkan. Åtgärder som vi kommer införa samt rekommendera våra kunder: Välja

Läs mer

Rotpartner

Publicerad: 10 december, 2019

Vårt åtagande Under 2018 startade en omställning i företaget och under 2019 skrevs företagets mission om till att lyda: ”Vi visar vägen mot ett samhällsbyggande som kommande generationer ska kunna tacka oss för.” Det genomsyrar nu vårt strategiska arbete och inriktning och genom kunskapslyft och ledarskapsförmåga ska vi kunna påverka inte bara vår egen verksamhet

Läs mer

Älvstranden Utveckling AB

Publicerad: 6 december, 2019

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag i Göteborgs Stad. Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling och vårt uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Med Älvstaden blir centrala Göteborg dubbelt så stort – en inkluderande, grön och dynamisk stad öppen för världen. Vi utvecklar den hållbara staden i nära samverkan med stadens förvaltningar, göteborgarna och

Läs mer

Utvecklamera

Publicerad: 20 november, 2019

Vårt åtagande Vi tillhandahålla konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling. Vårt åtagande är: Att visa andra att det går leva och verka med medvetenhet om hållbara handlingar. Vi följer och mäter vår lilla verksamhet enligt de globala hållbarhetsmålen, och genomför en egen hållbarhetsrapport baserad på GRI-formatet. Att träna på att göra ett hållbart val i varje handling.

Läs mer

Skanska Sverige AB

Publicerad: 12 november, 2019

Vårt åtagande Skanska Sverige vill agera kraftfullt i klimatomställningen och har antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan med delmålet om 50 procent reduktion till 2030. Det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Vi vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan; från tillverkning av material, transporter, byggproduktion och kundernas

Läs mer