Tibro Föreningspool

Tibro Föreningspool

Publicerad: 22 februari, 2021

Vårt åtagande Föreningspoolens evenemang skall genomföras på ett klimatmässigt hållbart sätt. Vi vill börja undersöka hur föreningarna i vår pool kan jobba på ett mer klimatsmart sätt, vilket kanske ofta inte är en prioriterad fråga i idrottsföreningar. Det kan tex. gälla inköp i form av vattenflaskor, träningskläder och matchställ, att ställa högre krav på leverantörerna

Läs mer

Bånges lager-, inköps- och distributionsförening

Publicerad: 13 januari, 2021

Vårt åtagande Vi är en ideell förening som syftar till att hjälpa våra medlemmar att köpa in närodlad vegetarisk mat som sedan lagras hemma hos medlemmen. Detta görs för att stärka underlaget hos lokala odlare och öka användningen av lokalt producerade livsmedel. Ju närmare desto bättre. Vi gör medvetna matval utifrån det västsvenska lantbrukets skörd

Läs mer

Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst

Publicerad: 29 oktober, 2020

Vårt åtagande Som studieförbund ser vi oss som en viktig aktör i miljö- och hållbarhetsarbetet. Vår största möjlighet till påverkan ligger inom utbildning/ folkbildning – där vi redan idag fokuserar på omställning och odling. Klimat 2030 ligger helt i linje med ett stort utvecklingsprojekt vi har startat inom Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst, det ligger också helt

Läs mer

Omställning Ale

Publicerad: 24 april, 2020

Vårt åtagande Vi är en omställningsgrupp i Ale som vill öka produktionen av mat lokalt genom att fler odlar i sin trädgård och att vi odlar tillsammans. Vi vill öka den lokala resiliensen och skapa beredskap. Vårt åtagande är att jobba för lokal matförsörjning.

Omställning Mariestad

Publicerad: 30 mars, 2020

Vårt åtagande Vi arbetar ideellt och ger stöd åt organisationer som vill kraftsamla i ett lokalt övergripande nätverk för omställning, kallat Mariestad Ställer Om. Vi i Omställning Mariestad anser att omställningen eftersträvar att uppfylla FN:s Agenda 2030 i allmänhet och att uppnå klimatsmart samhälle i synnerhet. Tillsammans med Mariestad Ställer Om hoppas vi kunna skapa

Läs mer

Naturskyddsföreningen

Publicerad: 14 februari, 2020

Vår åtagande Naturskyddsföreningen arbetar för att Sveriges utsläpp ska minska till nära noll 2030, i linje med vad som krävs för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader, och i linje med det ansvar rika länder har att gå före i klimatomställningen i enlighet med klimatkonventionen. Vi lever som vi lär på

Läs mer

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Publicerad: 5 februari, 2020

Vårt åtagande WIN WIN Award delar årligen ut ett hållbarhetspris var syfte är att sprida kunskap inom hållbarhetens tre huvudområden: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi tror på kunskapsspridning och inspiration som medel för handlingskraft framför skrämselpropaganda som tenderar att lamslå snarare än att få människor att agera. WIN WIN Award strävar efter att vara

Läs mer

Göteborgsregionen

Publicerad: 11 december, 2019

Vårt åtagande Under de närmsta åren fokuserar Göteborgsregionen på att minska klimatpåverkan i storstadsregionens transportsystem, på att minimera uppkomsten av avfall och på att ta fram digitala verktyg som stöd för den fysiska planeringen. Vi arbetar aktivt tillsammans med akademin och näringslivet för att utveckla den praktiknära forskningen och implementera nya klimatsmarta lösningar.

Kreativ ResursHushållning i Skaraborg ek.för.

Publicerad: 30 oktober, 2019

Vårt åtagande Vårt fokus ligger på att bygga ekologiskt hållbara bostäder, vilket görs inom företagsnamnet Hållbart Byggande i Skaraborg. Vår förening sprider information och kunskap om ekologiskt hållbart byggande. Vi kommer samverka med biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” för att utreda hur kommunerna inom biosfärområdet hanterar och arbetar med dessa frågor i dagsläget och vad vi kan göra för att

Läs mer

Marketplace Borås

Publicerad: 6 november, 2018

Vårt åtagande Vi vill bidraga genom att få företagen och allmänheten i Borås att tänka hållbarhet, miljövänliga framtida kvalitéer, miljövänligt köpbeteende, tex. genom att plastbanta sin garderob. Vi vill även verka inom satsningen Design för en hållbar livsstil , d.v.s. förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster!