SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Publicerad: 7 februari, 2022

Vårt åtagande SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, är en forsknings- och utbildningsstiftelse som affärsutvecklar, utbildar i cirkulär design, föreläser och sprider forskning inom ekodesign och hållbarhetsfrågor. SVID arbetar mot en hållbar samhällsutveckling genom design och har implementerat målsättningarna i Agenda 2030 i hela verksamhetsplaneringen och i målsättningarna för stiftelsens arbete. Då design utgör upp till 80

Läs mer

KLARA Teoretiska gymnasium Postgatan Göteborg

Publicerad: 26 september, 2019

Vi är en gymnasieskola i centrala Göteborg med en stark värdegrund i en hållbar värld och som tar aktiva beslut och initiativ för en hållbar framtid för våra elever. Skolan har ca 600 elever och 45 personal. Vi bedriver utbildning inom Naturprogrammet, Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet på gymnasial nivå. Vårt åtagande Vi vill genom aktiva

Läs mer

Molekylverkstan

Publicerad: 2 oktober, 2018

Vårt åtagande Vi åtar oss att 1) Öka barns och ungdomars kunskap, intresse och nyfikenhet för matematik och naturvetenskap med fokus på kemi. 2) Öka allmänhetens kunskap om kemiföretagens och deras produkters betydelse. 3) Mötesplats för hållbar utveckling. Detta gör vi på olika sätt. Genom utbildning av elever och lärare och genom att delta i

Läs mer

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Publicerad: 11 maj, 2018

Vårt åtagande Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi. Vi bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de projekt vi arbetar i. Vi åtar oss att i alla våra projekt beakta våra förslags konsekvenser för hållbarhet. Vi strävar mot lösningar som bättre skyddar miljön och

Läs mer

NAVET science center

Publicerad: 19 april, 2018

Vårt åtagande Vi byter ut belysning till LED-belysning i våra utställningslokaler (ca 4000 kvm) under två år.

Centrum för hållbar stadsutveckling – Urban Futures

Publicerad: 8 mars, 2018

Vårt åtagande Centrum för hållbar stadsutveckling, ’Urban Futures’, är en mötesplats och arena för samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning i Västra Götaland. Samtliga aktiviteter inom centrumet syftar till att främja att förverkliga rättvisa, gröna och tillgängliga städer regioner och samhällen som utvecklas med respekt för allt liv och inom planetens gränser. Centrumet

Läs mer

Chalmers tekniska högskola

Publicerad: 20 november, 2017

Vårt åtagande Chalmers tekniska högskola AB verkar för en fossilfri framtid genom ambitionen att ytterligare tydliggöra hållbarhetsperspektivet i vår utbildning, forskning och nyttiggörande (samverkan med samhälle, näringsliv och andra aktörer). Vi konkretiserar och förverkligar våra ambitioner genom vår energistrategi, Chalmers hållbarhetsplan samt via utbildnings- och forskningsverksamheten. Som exempel kommer vi under de närmaste åren installera

Läs mer

Ekocentrum

Publicerad: 24 oktober, 2017

Vårt åtagande Ekocentrum bidrar till omställningen till en klimatsmart region genom att informera om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om i vår utställning. Vi bidrar även genom att informera våra besökare/utbildningskunder om samhällets utmaningar och berätta om lösningar som bidrar till hållbar utveckling och ett gott liv för alla. Vi arrangerar även seminarier och andra events

Läs mer

Göteborgs universitet

Publicerad: 11 oktober, 2017

Vårt åtagande Göteborgs universitet har signerat Klimatramverket och kommer därmed verka för att halvera organisationens klimatutsläpp till 2030 för att därefter verka för att uppnå klimatneutralitet. Sedan vintern 2021 deltar samtliga svenska universitet och högskolor och målsättningen är att de högre lärosätena ska bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. –

Läs mer

Research Institutes of Sweden (RISE)

Publicerad: 4 oktober, 2017

Vårt åtagande RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Vi arbetar tillsammans med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE har utvecklat en metod för att hållbarhetsdeklarera våra kunduppdrag och vårt mål är att samtliga uppdrag ska vara hållbarhetsdeklarerade och tydligt kopplade till ett eller flera

Läs mer