Steg 3

Beskriv kort hur din organisation planerar att genomföra åtgärder som bidrar till att utsläppen av växthusgaser minskar. Vi ser gärna att ert åtagande är framåtsyftande och konkret, tex. genom en ny målsättning som ökar takten i ert klimatarbete. Fokusera gärna era insatser på de områden där er klimatpåverkan idag är som störst. Några förslag på områden att ha åtaganden inom är produktionen av den vara ni eventuellt producerar, personalens resor, godstransporter, inköp, lokalers uppvärmning och användning, energieffektivisering och hur elen ni använder produceras, samt vilken mat som serveras i er verksamhet/era lokaler och hur/var den är producerad.

Texten kommer att publiceras på klimat2030.se. Max 2000 tecken.