Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd: Marin återvinning

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Sotenäs kommun mer om sina satsningar på marin återvinning.  

Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd
Marin återvinning: Vi samlar in och sorterar marint avfall, uttjänta fiskeredskap och strandskräp. Insamlingen av marint avfall görs även från andra kommuner runtom i landet. Det innebär att kommunen bidrar till ett renare hav och ökad mängd resurser som går till upcycling, återanvändning och återvinning. Kommunen samverkar med företag och akademi med att utveckla en testbädd vid den marina återvinningscentralen, där värde skapas när nya produkter tillverkas av det insamlade materialet. Den marina återvinningscentralen är en del av kommunens arbete med industriell och social symbios.”

Ni har skrivit att marin återvinning är er mest lysande klimatåtgärd. Vad är det för slags produkter som kan skapas av det insamlade avfallet från havet?
Det avfall vi samlar in på marina återvinningscentralen kan både delvis återbrukas inom fiskeindustrin, upcyklas till nya produkter och återvinnas, men där finns även svårigheter. Vi driver därför även ett forskningsprojekt som hjälper företag att utveckla nya innovationer och produkter av det marina avfallet för att öka värdet och möjligheterna för detta ”avfall”.

Hur tror du detta kan inspirera andra kommuner? Har du några tips att ge kommuner som vill göra liknande satsningar?
Vår marina återvinningscentral är ett konkret exempel på samarbete med näringsliv för cirkulär ekonomi, där vi tillsammans sett en utmaning i det marina skräpet och hittat lösningar. Kommunens strandstädade plast och uttjänta fiskeredskap från hela Sverige återanvänds, blir till nya innovativa produkter eller material återvinns. Åtgärden har dessutom skapat kunskap och meningsfull sysselsättning inom vår arbetsmarknadsenhet. En viktig del är att se värdet ur ett större perspektiv (i detta fall både miljönytta, social nytta samt arbetstillfällen) samt att ha satsningen förankrad i politiken, någon som bidragit stort till att denna satsning lyckats.

Hur kommer ni att jobba vidare med detta, vad är nästa steg?
Vi är säkra på att satsningen med en marin återvinningscentral är här för att stanna. Vi har tydligt märkt både från myndigheter, fiskare och innovativa företag att detta är en prioriterad fråga som kommer växa framöver. Nästa steg är att säkerställa att vår anläggning klarar av den förväntade tillväxten av insamlat marint avfall.

Kan du säga något generellt om hur det går med genomförandet av er kommuns klimatlöften?
Generellt tycker vi oss se ett stort engagemang kring klimatlöftena! Löftena har integrerats i kommunens målarbete och samordnas kontinuerligt med förvaltningarna och kommunala bolag för att underlätta genomförandet av dem som till exempel cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad användning av fossil plast och laddinfrastruktur.

 

Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg på Sotenäs kommun och Erik Goksøyr, utvecklare på Sotenäs Symbioscentrum, har svarat på våra frågor.

 

Här listas fler kommuners mest lysande klimatåtgärd

Läs mer om Kommunernas klimatlöften