Alingsås kommun

Vårt åtagande

I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt

  • Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras
  • Antal meter gång- och cykelväg ska öka

 

I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling

  • Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
  • Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka
  • Antal meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka

 

I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning

  • Total energianvändning per invånare ska minska
  • Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka
  • Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi ska öka
  • Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
  • Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka

 

Detta är prioriterade mål i Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020. Målen omfattar hela kommunen och syftar till att åstadkomma konkret förändring. De tillhörande indikatorerna är styrande för att nå de politiska ambitionerna.

 

Kommunerna klimatlöften

Alingsås kommun har antagit 4 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

3. Våra nya personbilar är miljöbilar

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

 

Alingsås kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 11, 12, 14, 17 och 20.