Alingsås kommun

Vårt åtagande

Kommunfullmäktige har antagit en vision som visar essensen av hur Alingsås ska vara år 2040. Visionen innehåller fem fokusområden som tydliggör särskilda inriktningar för genomförande. Det är en framtidsbild som såväl utmanar som öppnar upp för innovation och utveckling, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”

Fokusområden

  • Vackra miljöer
  • Livskvalitet
  • Experimentlust
  • Omställning
  • Tillsammans

Alingsås vision gäller även för klimatarbetet i kommunen. Genom att vara progressiva och samverka kan vi på ett kraftfullt sätt ta oss an uppgiften att ställa om och forma ett långsiktigt hållbart och vackert Alingsås där människor får förutsättningar för ett gott liv under lång tid framöver.

Under 2021 jobbar Alingsås kommun med att ta fram en färdplan för klimatarbetet.

 

Kommunerna klimatlöften

Alingsås kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet