Alingsås kommun

Vårt åtagande

Kommunfullmäktige har antagit en vision som visar essensen av hur Alingsås ska vara år 2040. Visionen innehåller fem fokusområden som tydliggör särskilda inriktningar för genomförande. Det är en framtidsbild som såväl utmanar som öppnar upp för innovation och utveckling, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”

Fokusområden

  • Vackra miljöer
  • Livskvalitet
  • Experimentlust
  • Omställning
  • Tillsammans

Alingsås vision gäller även för klimatarbetet i kommunen. Genom att vara progressiva och samverka kan vi på ett kraftfullt sätt ta oss an uppgiften att ställa om och forma ett långsiktigt hållbart och vackert Alingsås där människor får förutsättningar för ett gott liv under lång tid framöver.

Under 2021 jobbar Alingsås kommun med att ta fram en färdplan för klimatarbetet.

 

Kommunerna klimatlöften

Alingsås kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
25. Vi använder cirkulära möbler.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.