Alingsås kommun

Vårt  åtagande

I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt

  • Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras
  • Antal meter gång- och cykelväg ska öka

 

I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling

  • Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
  • Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka
  • Antal meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka

 

I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning

  • Total energianvändning per invånare ska minska
  • Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka
  • Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi ska öka
  • Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
  • Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka

 

Detta är prioriterade mål i Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020. Målen omfattar hela kommunen och syftar till att åstadkomma konkret förändring. De tillhörande indikatorerna är styrande för att nå de politiska ambitionerna.