Borås Stad

Borås Stad konstaterar att en klimatkris pågår. Staden ska bidra till att klara Parisavtalet.

Hållbara transporter
Användning av fossila bränslen ska minska, andelen resor till fots, med cykel eller buss ska öka. Från maj 2019 samdistribueras livsmedel till stadens kök. Investeringar i cykelinfrastruktur har ökat. Projekt för ändrad livsstil finns. Kommunanställda erbjuds cykel mot löneavdrag.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Standardisera inköp för bättre miljöprestanda. System för avfall som kan erbjudas egen organisation utvecklas. Produkter ska hyras. Ett system utvecklas för att återbruka inventarier.

Klimatsmart och hälsosam mat
Andelen ekologisk och närodlad mat ska öka. Ett verktyg är den nämnda samdistributionscentralen. Maten i stadens verksamheter klimatberäknas. Borås Stads kök ska nå Kravs nivå 2.

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
I markentreprenader och byggen ska siktet ställas mot kategori A eller B i Sunda Hus-databasen. Nya hus ska kvalitetssäkras med fokus på fukt, ljud och innemiljö.