Borås Stad

Vårt åtagande

Borås Stad konstaterar att en klimatkris pågår. Staden ska bidra till att klara Parisavtalet.

Hållbara transporter
Användning av fossila bränslen ska minska, andelen resor till fots, med cykel eller buss ska öka. Från maj 2019 samdistribueras livsmedel till stadens kök. Investeringar i cykelinfrastruktur har ökat. Projekt för ändrad livsstil finns. Kommunanställda erbjuds cykel mot löneavdrag.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Standardisera inköp för bättre miljöprestanda. System för avfall som kan erbjudas egen organisation utvecklas. Produkter ska hyras. Ett system utvecklas för att återbruka inventarier.

Klimatsmart och hälsosam mat
Andelen ekologisk och närodlad mat ska öka. Ett verktyg är den nämnda samdistributionscentralen. Maten i stadens verksamheter klimatberäknas. Borås Stads kök ska nå Kravs nivå 2.

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
I markentreprenader och byggen ska siktet ställas mot kategori A eller B i Sunda Hus-databasen. Nya hus ska kvalitetssäkras med fokus på fukt, ljud och innemiljö.

 

Kommunernas klimatlöften

Borås Stad har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
15. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.
30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.