Broddetorpsortens Intresseförening

Vårt åtagande

Västra Götalandsregionen har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. “Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Genom att ta ställning och gå med i kraftsamlingen är Broddetorpsortens Intresseförening med och framtidssäkrar Västra Götaland. Intresseföreningen gjorde sitt åtagande 2018 och uppdaterade det 2020.

Vi i intresseföreningen gör detta eftersom livet på jorden är satt på spel – överallt – och det gäller även i vår bygd. Den samhällsomvandling som denna utmaning kräver, är mycket stor och ingriper i allas våra liv. För att vi ska klara denna omställning så bra som möjligt krävs både mod, klokskap och mångas medverkan, det krävs också en omsorg om att allas röst kan bli hörd. Och vi behöver en grundsyn att alla i bygden hör till och att alla har rätt till försörjning.

 

Klimatsmarta transporter

Vi arbetar för minskat transportbehov och effektivt utnyttjande av de transporter som sker.

Just nu arbetar vi för att:

 • projektet KomILand för hållbart resande på landsbygd (2020-2021) förverkligas, förankras och blir tillgänglig för alla bygdebor samt för att säkra tjänsternas fortsättning efter projektets slut.
 • anpassa kollektivtrafiken till anslutande bussar och tåg.
 • alla ska kunna resa med skolbussarna.
 • ta fram en karta över promenad- och löparslingor i bygden där tidigare kartor sammanförs till en.

Vi har tidigare:

 • Deltagit i projektet Mobilsamåkning Broddetorp (avslutades 2018).

 

Cykelvägar och cyklingskultur

Vi arbetar för att Broddetorp ska bli ett cykelcentrum för både lokalbefolkning och turister, med hög trafiksäkerhet och där alla har trygg tillgång till vägen.

Just nu arbetar vi för att:

 • få cykelvägar till och från Broddetorp.
 • en cykelparkering byggs vid Naturum.
 • utforska möjligheten att skapa ett cykelcentrum i byn med cykelverkstad och eventuell cykeluthyrning.
 • få en vägbula och cykelöverfart vid butiken.

Vi sedan tidigare:

 • Arbetat intensivt med att påverka vår kommun, exempelvis genom cykelmanifestationen “Cykla för livet” 2015.
 • Ordnat cykeldagar varje höst.

 

Lokal matproduktion och lokal konsumtion

Vi månar om och stöttar bygdens jordbruk och välkomnar nya småbrukare och diversa små kretsloppsjordbruk. Vi vill inspirera till ökad och varierad matproduktion i bygden.

Just nu arbetar vi för att:

 • affären blir ett nav i den lokala matförsörjningen.
 • hålla frö- och knölbytardagar på våren som komplement till plantmarknaden.
 • skolans kök ska kunna direktupphandla mat för att kunna servera mer klimatvänlig kost.

Vi har sedan tidigare:

 • En plantmarknad på våren och skördemarknad på hösten.

 

Förnybar energi och minskad energikonsumtion

Vi arbetar för att bli självförsörjande på el, vilket kräver både ökad produktion av förnybart och minskad total energikonsumtion. Fokus är att installera mer solenergi genom kooperation, privata initiativ samt påverkan på vår kommun.

Just nu arbetar vi för att:

 • sprida information om att privatpersoner, företag och organisationer kan få rådgivning av kommunens energi- och klimatrådgivare.
 • byta kyl och frys i affären.
 • undersöka förutsättningarna för att sätta solpaneler på affärens tak.
 • kommunen sätter upp solpaneler på skolan.

Vi har sedan tidigare:

 • Satt upp en vindsnurra på skolans tak.
 • Haft energidagar 2009 och 2014.

 

Fossilfri och klimatvänlig odling

Vi stödjer fossilfri odling och innovativ enkel teknik, och stödjer ett jordbruk som bidrar till att öka kolinlagringen och markens naturvärden.

Just nu arbetar vi för att:

 • Undersöka hur vi kan stödja lokala bönder i klimatomställningen.

 

Lokal delandeekonomi

Vi arbetar för lokal produktion för lokal konsumtion och för att förstärka sociala och ekonomiska nätverk.

Just nu arbetar vi för att:

 • Ta fram en lokalekonomisk analys med hjälp av Hela Sverige Ska Leva, SCB och Coompanion.
 • Öka medvetenheten om att Microfonden Väst finns, som stödjer småskaliga initiativ.
 • Undersöka fler sätt som intresseföreningen kan stödja lokal delandeekonomi.

Vi har sedan tidigare:

 • Startat facebookgruppen “Återbruk Broddetorp” där saker och tjänster säljs, skänks och önskas och aktiviteten är mycket livlig.

 

Inspirera och medvetandegöra

Vi arbetar för att inspirera och medvetandegöra vår bygd om klimatomställningen.

Just nu arbetar vi för att:

 • samarbeta med kommunen.
 • fortsätta temaserien i självförsörjning, “Finessen med livet på landet” när pandemiläget tillåter.
 • undersöka möjligheten att ordna klimatsamtal för företag och andra grupper.

 

Hållbarhetspedagogik

Vi arbetar för att vår skola ska utvecklas till att bli än mer hållbar och med hållbarhetspedagogik i centrum.

Just nu arbetar vi för att:

 • Underhålla och utveckla skolträdgården i samarbete med skolan och som en förlängning ett levandegörande av skolgården.

Vi har sedan tidigare:

 • En skolskog, en skolträdgård och förnybar energi på taket.

 

Biologisk mångfald

Vi vill gynna den biologiska mångfalden i vår bygd – en mångfald som inte är någon självklarhet längre.

Just nu arbetar vi för att:

 • Stödja etableringen av ett biparadis bakom Broddetorpsskolan som initierats av fyra privatpersoner i bygden och i regi av Falbygdens naturskyddsförening.
 • Undersöka på vilka fler sätt intresseföreningen kan bidra till den biologiska mångfalden. Till exempel genom ökat naturbete.

 

Säker vattentillgång

Klimatförändringar både skapar risk för vattenbrist samtidigt som de kan ställa krav på ökad vattentillgång. Att säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet är en annan viktig aspekt. Vi behöver bli medvetna om dessa frågor.

Just nu arbetar vi för att:

 • Föreningen uppmanar sina medlemmar att gå med i Aktion Rädda Vättern.
 • Öka medvetenheten om vattenfrågan i vår förening och i vår bygd.