Dals-Eds kommun

Vårt åtagande

Dals Eds kommun arbetar med alla fokusområden inom Klimat 2030 framförallt utifrån arbetssätten Klimatplanering och Attraktiva samhällen. Kommunen har gjort följande åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan

  • Att agera som föregångare genom att bygga attraktiva och klimatsmarta lösningar. På så sätt skapas förutsättningar för att minska klimatpåverkan från alla aktörer i samhället. Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals Eds kommun där de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna påverkar och förutsätter varandra
  • Att prioritera en ökad andel förnyelsebar energi i kommunens fastigheter och lokaler. Målsättningen är att till år 2020 ska andelen förnyelsebar energi som nyttjas i kommunkoncernen vara minst 90%.
  • Att successivt ställa om den kommunala fordonsflottan med målsättning till år 2020 att fordonen ska till minst 10% drivas med förnyelsebar energi och till år 2030 vara på fossiloberoende.
  • Att till år 2025 minska mängden kärlavfall i kommunen med 20% per invånare. Inom skola, vård och omsorg så kommer man aktivt arbeta med projekt och aktiviteter med fokus på matsvinn.

 

Kommunernas klimatlöften

Dals-Eds kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.