Dals-Eds kommun

Vårt åtagande

Dals Eds kommun arbetar med alla fokusområden inom Klimat 2030 framförallt utifrån arbetssätten Klimatplanering och Attraktiva samhällen. Kommunen har gjort följande åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan

  • Att agera som föregångare genom att bygga attraktiva och klimatsmarta lösningar. På så sätt skapas förutsättningar för att minska klimatpåverkan från alla aktörer i samhället. Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals Eds kommun där de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna påverkar och förutsätter varandra
  • Att prioritera en ökad andel förnyelsebar energi i kommunens fastigheter och lokaler. Målsättningen är att till år 2020 ska andelen förnyelsebar energi som nyttjas i kommunkoncernen vara minst 90%.
  • Att successivt ställa om den kommunala fordonsflottan med målsättning till år 2020 att fordonen ska till minst 10% drivas med förnyelsebar energi och till år 2030 vara på fossiloberoende.
  • Att till år 2025 minska mängden kärlavfall i kommunen med 20% per invånare. Inom skola, vård och omsorg så kommer man aktivt arbeta med projekt och aktiviteter med fokus på matsvinn.

 

Kommunernas klimatlöften

Dals-Eds kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
18. Vi har en koldioxidbudget
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Dals Eds kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3, 12, 13 och 15.