Elma Group

Vårt åtagande

Elma Group arbetar målmedvetet med hållbarhet inom alla sina verksamheter. Vi har antagit mål som ligger i linje med de nationella miljömålen inom utvalda områden. Elma Groups arbete fokuseras fem prioriterade områden: Transporter, Energi, Avfall, Påverkan på miljö av våra varor och tjänster, Råvaror och förpackningar. Inom det sista prioriterade området är vårt mål att företaget år 2021 genom att ställa krav på leverantörer ska ha ökat andelen återvunnet material med 15 procent och andelen förnybart material med 20 procent i de varor som företaget säljer. Butiken och restaurangerna ska ha minskat sitt svinn med 15 procent.

Vi samverkar inom gruppens olika affärsområden för att dela kunskap och resurser som minskar vår miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med att medvetandegöra vår klimatpåverkan för våra medarbetare och samarbetspartners genom att söka fakta och insikter för beslut om åtgärder och insatser. För att minska våra kunders miljöpåverkan kommunicerar vi genom text, bild och film i flera olika kanaler för att förändra beteenden och attityder. Vi tar vårt ansvar i att lära våra kunder att handla miljösmart och rädda mat och minska användningen av produkter som inte är miljösmarta. Vi samverkar aktivt med olika intresseorganisationer och söker att vara en förebild inom ett aktivt hållbart miljöarbeten inom alla våra verksamheter.

Vi kommer att utbilda vår personal och våra kunder till att välja mer klimatsmarta produkter, minska svinnet och se till att större delen av vårt avfall går till återanvändning.