Göteborgs Hamn AB

Vårt åtagande

Göteborgs Hamn AB arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera miljöpåverkan från den egna verksamheten och hela godsnavet. Under 2020 etablerades ett nytt klimatmål, där ambitionerna ökade jämfört med tidigare. Målet innebär att reducera CO2-utsläppen med 70 % till 2030, jämfört med 2010, och är i linje med transportsektorns mål. Vi inkluderar sjöfarten och terminalerna så väl som transporter med lastbil och tåg. Den geografiska avgränsningen är från Vinga för sjöfarten samt Göteborgs Stads kommungräns för landtransporter till godsnavet.

Åtgärder som genomförs, tillsammans med våra kunder, är bland annat elanslutning för fartyg, öka andelen gods på järnväg, elektrifiering inom terminaler och verksamhet och att tillhandahålla alternativa bränslen för sjöfarten. Exempel på pågående projekt är Tranzero Initiative – tillsammans med Stena Line, Scania och Volvokoncernen – som handlar om minska koldioxidutsläppen från lastbilar. Därtill drivs projekt kring mer effektiva fartygsanlöp, där digitala lösningar förväntas möjliggöra en anlöpsprocess med mindre klimatpåverkan.