Götene kommun

Vårt åtagande

Götene kommun ska aktivt medverka i olika studier, projekt och andra insatser för att pröva nya kollektivtrafiklösningar som exempelvis anropsstyrd trafik, bilpooler och nya former av samåkning. En hållbar transport ska i framtiden innebära en resa med så lite klimatpåverkan som möjligt. Hela kommunen ska ha möjlighet att vara delaktig i omställningen att fasa ut fossila bränslen och energieffektivisera i alla samhällsområden. Genom god samhällsplanering skapas förutsättningar för människor att leva klimatsmart.

Götene ska ligga i framkant som miljökommun. Götene ska bidra till en minskad övergödning och förbättrad ekologisk status. Det ska ske en minskning av koldioxidutsläppen och därmed en förbättring av luft- och vattenmiljön. En del av våra investeringar riktas mot insatser som bidrar till minskad miljöpåverkan och investeringsmedel avsätts för att nå våra miljö- och klimatmål. Minskad energianvändning inom kommunens verksamheter innebär att det behöver tillföras mindre energi. Götene kommun ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion/konsumtion. Som organisation ska kommunen agera förebild och ställa höga miljökrav vid upphandlingar av till exempel fordon, transporter m.m.

 

Kommunernas klimatlöften

Götene kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Götene kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöfte: 13