Götene kommun

Vårt åtagande

Götene kommun ska aktivt medverka i olika studier, projekt och andra insatser för att pröva nya kollektivtrafiklösningar som exempelvis anropsstyrd trafik, bilpooler och nya former av samåkning. En hållbar transport ska i framtiden innebära en resa med så lite klimatpåverkan som möjligt. Hela kommunen ska ha möjlighet att vara delaktig i omställningen att fasa ut fossila bränslen och energieffektivisera i alla samhällsområden. Genom god samhällsplanering skapas förutsättningar för människor att leva klimatsmart.

Götene ska ligga i framkant som miljökommun. Götene ska bidra till en minskad övergödning och förbättrad ekologisk status. Det ska ske en minskning av koldioxidutsläppen och därmed en förbättring av luft- och vattenmiljön. En del av våra investeringar riktas mot insatser som bidrar till minskad miljöpåverkan och investeringsmedel avsätts för att nå våra miljö- och klimatmål. Minskad energianvändning inom kommunens verksamheter innebär att det behöver tillföras mindre energi. Götene kommun ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion/konsumtion. Som organisation ska kommunen agera förebild och ställa höga miljökrav vid upphandlingar av till exempel fordon, transporter m.m.

 

Kommunernas klimatlöften

Götene kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.