Götene kommun

Vårt åtagande

Götene kommun ska aktivt medverka i olika studier, projekt och andra insatser för att pröva nya kollektivtrafiklösningar som exempelvis anropsstyrd trafik, bilpooler och nya former av samåkning. En hållbar transport ska i framtiden innebära en resa med så lite klimatpåverkan som möjligt. Hela kommunen ska ha möjlighet att vara delaktig i omställningen att fasa ut fossila bränslen och energieffektivisera i alla samhällsområden. Genom god samhällsplanering skapas förutsättningar för människor att leva klimatsmart.

Götene ska ligga i framkant som miljökommun. Götene ska bidra till en minskad övergödning och förbättrad ekologisk status. Det ska ske en minskning av koldioxidutsläppen och därmed en förbättring av luft- och vattenmiljön. En del av våra investeringar riktas mot insatser som bidrar till minskad miljöpåverkan och investeringsmedel avsätts för att nå våra miljö- och klimatmål. Minskad energianvändning inom kommunens verksamheter innebär att det behöver tillföras mindre energi. Götene kommun ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion/konsumtion. Som organisation ska kommunen agera förebild och ställa höga miljökrav vid upphandlingar av till exempel fordon, transporter m.m.