Härryda kommun

Vårt åtagande

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och ska aktivt bidra till arbetet med Klimat 2030.

Kommunen ska arbeta för en långsiktigt hållbar, miljöanpassad, trygg och säker energiförsörjning. Kommunen erbjuder invånare, företag och andra intressenter bra rådgivning kring energi och klimat genom en aktiv energi- och klimatrådgivning.

Kommunens måltidsverksamhet lagar klimatsmart mat och minskar och förebygger matsvinn i alla led.  Rese- och mötespolicyn styr mot klimatsmarta val.

 

Kommunernas klimatlöften

Härryda kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
25. Vi använder cirkulära möbler.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.