Hjo kommun

Vårt åtagande

Hjo kommuns ambition är att arbeta med satsningar inom samtliga fokusområden. Främst genom strategisk klimatplanering och faktiska åtgärder vill vi skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har som målsättning att vara fossiloberoende till år 2030 och att det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Det betyder bland annat att:

  • Inom måltidsverksamheten alltid erbjuda vegetariska alternativ, använda säsongsanpassad frukt och grönt, minska matsvinn och välja närproducerade, ekologiska och etiskt producerade livsmedel.
  • I första hand välja fossilfria fordon.
  • Medverka till att göra fossilfria drivmedel tillgängliga för hjoborna och besökare.

 

Kommunernas klimatlöften

Hjo kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.