Högskolan Skövde

Vårt åtagande

Utöver utvecklingsplanens mål och strategier, där ledorden profilering, excellens och omtanke och lärosätets samlande tema är digitalisering för hållbar utveckling, gäller följande för Högskolan Skövdes miljöarbete:

  • Miljöarbetet ska integreras i all vår verksamhet. Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet och engagemang från Högskolan Skövdes anställda och studenter.
  • Högskolan Skövde ska utbilda, stödja och motivera anställda och studenter att utföra sina uppgifter på ett miljömässigt hållbart sätt.
  • Högskolan Skövde ska ställa tydliga miljökrav vid upphandling och avtalstecknande av varor och tjänster.
  • Högskolan Skövde ska samverka med det omgivande samhället kring frågor som rör miljöarbete.
  • Högskolan Skövde ska ingå och delta i relevanta nätverk och överenskommelser och där så är motiverat teckna särskilda avtal med fokus på miljö i syfte att stärka miljöarbetet.

Övergripande miljömål

  • Högskolan Skövde ska eftersträva att öka den positiva indirekta miljöpåverkan som härrör från kärnverksamheten.
  • Högskolan Skövde ska eftersträva att minska den negativa direkta miljöpåverkan som härrör från kärnverksamheten.
  • Högskolan Skövde ska särskilt, i nära samverkan med berörda fastighetsägare och andra leverantörer, arbeta förebyggande och minska den negativa direkta miljö-/klimatpåverkan som genereras från driften av verksamheten.