Kungälv kommun

Vårt åtagande

Kungälvs jobbar i enlighet med antagna klimatmål. För den geografiska kommunen gäller att utsläppen av koldioxid per invånare ska minska med minst följande procentsatser med 1990 som utgångsår:

 • 2020: 40 %
 • 2030: 60 %
 • 2040: 80 %
 • 2050: 100 %

Minskningen fram till 2017 är 44 %. Utsläppen av koldioxid var 2,27 ton/invånare samma år.

För kommunförvaltningen är målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 75 % mellan 2005-2020. Minskningen fram till 2018 är 61 %. 2018 släppte kommunförvaltningen ut 942 ton koldioxid.

Målen ovan avser direkta utsläpp av koldioxid. För att klara klimatutmaningen gäller att även minska de indirekta utsläppen av växthusgaser. Vi jobbar även med dessa men har inte antagit mål för de indirekta utsläppen.

Kungälvs pågående klimatåtgärder kopplade till de fyra fokusområden som Västra Götalandsregionen antagit i Klimat 2030-arbetet:

 

Fokusområde 1 – Hållbara transporter

 • Successivt förbättrad kollektivtrafik
 • Utbyggnad av gång- och cykelbanor, även på landsbygden
 • Utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar
 • Öka förutsättningar för bilpooler för allmänheten
 • Utåtriktade insatser för Hållbart resande
 • Interna riktlinjer för tjänsteresor styr mot miljöanpassat resande
 • Kommunala fordon samlade i transportpool med miljökrav på fordon och successivt minskande klimatutsläpp
 • Översyn av möjligheterna att driva Marstrandsfärjan med el eller annan fossilfri metod

 

Fokusområde 2 – Förnyelsebara och resurseffektiva varor och tjänster

 • Deltar i regional avfallplanering för ökad återvinning och mindre skräpmängder
 • Energi- och miljökrav vid upphandling av varor och tjänster
 • Styrdokumentet Hållbar avfallshantering styr mot miljöanpassad avfallshantering i kommunens lokaler.

 

Fokusområde 3 – Klimatsmart och hälsosam mat

 • Aktivt arbete för minskat matsvinn i kommunens lokaler

 

Fokusområde 4 – Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Utbyggnad av fossilfri fjärrvärme (Kungälvs Energi)
 • Energi- och klimatrådgivning
 • Miljötillsyn inom energiområdet
 • Solcellsfält där medborgare kan hyra andelar (Kungälvs Energi)
 • Hjälp till företag och privatpersoner att bygga solceller (Kungälvs Energi)
 • Elproduktion i eget vindkraftverk, samt endast försäljning av fossilfri el (Kungälvs Energi)
 • Uppmuntrar energieffektivt byggande i nya planområden
 • Nya kommunala lokaler med låga energikostnader
 • Successiv energieffektivisering i befintliga kommunala lokaler och infrastruktur
 • Solcellsutbyggnad på kommunala lokaler

 

Kommunernas klimatlöften

 

Kungälv kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial

Kungälvs kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 4, 6, 7, 12, 13, 14 och 20.