Lantbrukarnas riksförbund Västra Götaland

Vårt åtagande

De gröna näringarna i Västra Götaland är den hållbara framtiden! Vi bygger och utvecklar ett uthålligt samhälle med en växande cirkulär bioekonomi. Vi kommer att arbeta för att:

  • Öka vår produktion av förnybara varor och tjänster, för att ge andra delar av ekonomin möjlighet att byta ut fossila och ändliga resurser ur sina processer.
  • Öka inbindningen av koldioxid i träd och grödor ovan och i mark samt i varor och produkter.
  • Fasa ut fossila bränslen ur våra värdekedjor till år 2035.
  • Hålla odlingslandskapet öppet, ha djur som betar för att värna vårt artrika biotoper
  • Markens avkastningsförmåga ska vara minst lika hög i framtiden som den är idag.
  • Öka precisionen i användningen av foder, växtnäring, växtskydd och andra insatsmedel för att vår produktion ska bli ännu mer miljö- och klimateffektiv.
  • Fördubbla de gröna näringarnas produktionsvärde i Västra Götaland till år 2040.
  • Öka produktionen av livsmedel, råvaror, nya material och energiformer för tryggare försörjning i vår omvärld.
  • Stärka de gröna näringarnas attraktionskraft och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.
  • Säkra goda arbetsvillkor och att ingen omkommer eller skadar sig allvarligt vid arbete i de gröna näringarna.