Marks kommun

Vårt åtagande

Marks kommun planerar att arbeta med alla fokusområden inom Klimat 2030. Kommunen har ambitionen att göra följande åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan:

  • Hållbara transporter: Användning av fossila bränslen ska minska. Kommunanställda uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt genom förmåner såsom elcyklar och kollektivtrafikkort.
  • Klimatsmart och hälsosam mat: Inom skola, vård och omsorg arbetas aktivt med projekt och aktiviteter med fokus på matsvinn.
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster: Kommunen planerar att skapa förbättrade förutsättningar för ökat återbruk och återvinning samt att öka kunskapen om hållbara livsstilar.
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler: Kommunen har en ambition att använda mer solel och att energieffektivisera och förbättra inomhusmiljö i kommunala lokaler.

 

Kommunernas klimatlöften

Marks kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.
30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.