NCC

Vårt åtagande:

NCC:s vision är att förnya branschen och att erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Byggbranschens miljöpåverkan är stor, vilket bland annat resulterar i stora utsläpp av växthusgaser och NCC arbetar därför aktivt med att påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Med hjälp av bland annat ny teknik minskar utsläppen från såväl produktion som färdiga produkter och driftsfas. NCC kan därmed även hjälpa sina kunder att nå deras klimatmål. NCC:s långsiktiga målsättning är en klimatneutral verksamhet. För att nå dit arbetar vi ständigt med att minska våra koldioxidutsläpp. Målet för år 2020 är en 50 procentig minskning av koldioxidutsläppen från den egna verksamheten, jämfört med utsläppsnivåerna basåret 2015.

Ett konkret sätt att minska de fossila utsläppen är att ersätta fossila bränslen i NCC:s asfaltsverk (bland annat i Tagene, Göteborg) med biobränslen och minska andelen fukt i stenmaterial och asfaltsgranulat samt att använda mer återvunnen asfalt.

Genom att sträva efter cirkulära kretslopp kan vi effektivt minska fossilberoendet. NCC har som en långsiktig hållbarhetsmålsättning att sluta materialflödena och jobbar aktivt med att minska uppkomsten av avfall.

En del av lösningen är Loop Rocks, NCC:s digitala plattform som matchar utbud och efterfrågan av sten, jord och andra sekundära konstruktionsmaterial på byggarbetsplatser, mellan företag och privatpersoner. Motsvarande digitala plattform för mer traditionellt byggspill har lanserats och pilot körs internt på NCC i Sverige under 2018.