Nudie Jeans

Vårt åtagande

Nudie Jeans strävar efter att minska klimatutsläppen i hela vår produktionskedja, i linje med 1,5 graders målet. Klimatförändringarna och dess konsekvenser har stor betydelse för företaget då hela vår verksamhet vilar på en tillgång till bra råmaterial och resurser från välmående ekosystem och en rik biologisk mångfald.

Nudie Jeans klimatarbete är en integrerad del av vårt hållbarhetsarbete. Vi följer GHG protocol som standard för vår kartläggning av våra utsläpp och har satt 2018 som vårt basår. Nudie Jeans kommer kontinuerligt att kartlägga våra utsläpp av växthusgaser från scope 1, 2 och 3 och skapa handlingsplaner för att kunna reducera utsläpp där möjligt, och vi kommer att klimatkompensera för resterande utsläpp som vår verksamhet skapar.

En av de största förändringarna som vi kommer att jobba för är att ställa om från en fossilbaserad energianvändning i leverantörskedjan till en energianvändning från förnyelsebara källor.

Nudie Jeans jobbar aktivt för att minska klimatpåverkan i användarfasen av våra produkter genom att jobba för en ökad livslängd, tex genom vår lagningsservice, att sälja second hand Nudie jeans och öka användningen av återvunna fibrer, där de återvunna fibrerna kommer både från våra egna insamlade jeans men även andra typer både post- och pre-consumer textilavfall som kan återvinnas.