Peab Asfalt AB

Vårt åtagande

Peab Asfalt AB är ett av Sveriges största beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av asfalt till privata, statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från garageuppfarter och cykelvägar till flygplatser och stora infrastrukturprojekt.

Vårt långsiktiga klimatmål är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Den enskilt viktigaste åtgärden är konvertering av våra asfaltverk till att använda koldioxidneutral bioolja. Biooljan ersätter fossil eldningsolja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den process som kräver mest energi. Detta minskade våra koldioxidutsläpp med 61 procent under 2015-2017, samtidigt som volymen ökade. Produkten som säljs under namnet ECO-Asfalt utgör idag 95 procent av massan från våra stationära verk.

En annan viktig klimatåtgärd är att utveckla metoder som möjliggör en ökad andel returasfalt i nyproduktion med bibehållen prestanda. Vi arbetar också med sänkt tillverkningstemperatur och utfasning av fossila drivmedel i transporter och utläggningsmaskiner.