Perstorp Group

Vårt åtagande

Perstorp Group är ett globalt specialkemiföretag med ambitionen att driva omställningen av kemiindustrin och samhället, genom t.ex. omställning till förnybara och återvunna produkter och ett minskat utsläpp av växthusgaser. Eftersom 96% av alla produkter som tillverkas och används i samhället är beroende av kemiprodukter så får vår omställning ett stort genomslag brett i de flesta värdekedjor och samhället i stort. Perstorps långsiktiga hållbarhetsambition är att bli Finite Material Neutral vilket bland annat innebär att ställa om alla de fossila råvaror och energi som företaget använder på sina anläggningar globalt till förnybara eller återvunna. Perstorp har satt mål till 2030 inom ett flertal områden, bland annat alignat sig med Paris-avtalet och har godkända Science based targets för Scope 1&2 och Scope 3 emissioner. Dessa mål innebär 46% absolut reduktion av Scope 1&2 och 28% intensitetsreduktion av Scope 3 emissioner jämfört med 2019.

För att driva sitt arbete till 2030 har Perstorp utvecklat roadmaps för sina produktionsanläggningar, nya arbetsprocesser och en ny investeringsbudget. I roadmapsen finns bl.a Project Air, Perstorps största omställningsprojekt, som kommer att genomföras i Stenungsund. Project Air handlar om att producera hållbar metanol som råvara till kemiprodukter med hjälp av infångad koldioxid, restströmmar, biogas och förnybar vätgas. Projektet kommer att reducera totalt ca 500 000 ton koldioxid per år och ungefär halvera de direkta utsläppen från anläggningen i Stenungsund. Projektet som planeras tas i drift i slutet av 2026 kommer att stötta Perstorps omställning till mer hållbara produkter med reducerat klimatavtryck och med det bidra till omställningen av 1000-tals slutprodukter.