Plockhugget AB

Vårt åtagande

Plockhugget säljer virke från skogar som inte kalhuggs och utbildar människor i ett hyggesfritt och hållbart skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden och klimatsäkrar skogsbruket inför framtiden.

Hela vår verksamhet handlar om att förebygga, motverka och hantera miljö- och klimatproblemen. I det kalhyggesfria skogsbruket stannar markens koldioxid och andra växthusgaser under jord och fortsätter byggas upp (stora läckage uppstår vid kalhuggning). En mångfald av växter lagrar kol. Med mer varierade och naturliga skogar blir skogen dessutom mer motståndskraftig mot storm, brand, torka, insekts- och svampangrepp – problem som alla ökar med ett varmare klimat. I naturliga skogar blir kvaliteten på virket högre vilket ökar andelen sågtimmer som kan användas till långlivade produkter.

Vi strävar efter att få till ännu mer klimatsmarta transporter och korta våra transportvägar. Det innebär bland annat att börja jobba med fler sågverk så att vi kan välja sågverk närmare avverkningsplats och vi vill också få till fler transporter på miljövänliga bränslen och hoppas på sikt att fler erbjuder transport med ellastbilar. Vi strävar även efter att hjälpa fler kommuner att klimatsäkra sitt skogsbruk.