Radar arkitektur & planering AB

Vårt åtagande

Som arkitektkontor och samhällsbyggnadsaktör har Radar stor möjlighet att påverka arbetet mot klimatförändringarna genom alla omställningsarbetets arbetssätt. Vi planerar för framtidens samhällsstruktur, har målet om attraktiva samhällen och genom de innovationer vi gör tillsammans med framsynta aktörer inom byggande och planering, vill vi vara föregångare.

Radar har som långsiktigt mål att bli en ”förebild inom hållbarhet till och med 2026”. Vi ska vara ett företag att se upp till för hållbar arkitektur och planering – för andra att inspireras och ta efter.

Hållbarhet är ett extremt brett och komplext begrepp. Radar är ett kontor med bred kunskap och god kompetens att hantera komplexa frågor, men behöver nischa oss för att vara i framkant. Vi har valt ut sju nyckelinitiativ; barnperspektivet, biologisk mångfald, bygga i trä, cirkulär arkitektur, dagvatten/skyfall, hållbart resande och klimatberäkningar. Nyckelinitiativen är våra fokusområden för hållbarhet.

Radars hållbarhetsverktyg är ett sätt för oss att mäta projekts hållbarhetsnytta samt uppfyllnadsgraden av de hållbarhetsmål vi sätter upp tillsammans med kund, dvs. vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsverktyget är dessutom en kunskapsbank och en palett för Radars samlade metoder, verktyg och hållbarhetsåtgärder att inspireras av vid uppstart av projekt.

Radar är certifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi har ett miljöledningssystem som säkerställer att vi tar ansvar för att öka företagets miljöprestanda. Det gäller de processer som vi kan påverka, både interna och externa. För vår interna klimat- och miljöpåverkan ställer vi om från nationella till lokala leverantörer, som bidrar till det sociala livet i staden. Vi minskar successivt vår klimatbelastning genom resurssnålt resande och i de fall koldioxidutsläpp ändå genereras, kompenserar vi i Gold Standard-projekt.