Renova AB

Vårt åtagande

Renovas ambition är att fortsätta arbeta för att avfallets klimatpåverkan ska minska genom ökad utsortering av material och produkter ur avfallet. Avfallshanteringens klimatpåverkan ska förbättras ytterligare genom att energieffektiviseringar av våra processer. Ny teknik, som till exempel kodioxidinfångning, utvärderas för att ge Renovas ägarkommuner möjliga alternativ för att minska klimatbelastningen från avfall.