SJB Sven Johansson Bygg AB

Vårt åtagande

SJB, Sven Johansson Bygg AB,  verkar inom traditionell byggverksamhet, industriell produktion i form av prefabricerade träväggar och maskinuthyrning. Vår grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan. Vi vill uppföra våra byggnader så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras och befrämjas. Vårt miljöarbete omfattar hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation

Detta innebär bland annat att vi:

  • Har antagit målen och ställer oss bakom ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och Anläggningssektorn” och tar vårt ansvar och arbetar för den klimatomställning som är nödvändig för att lämna över en bättre värld till kommande generationer.
  • Successivt ställer om vår fordonspark och våra arbetsmaskiner till fossilfria och förnyelsebara alternativ.
  • Aktivt arbetar med cirkulärt byggande, återbruk, och avfallshantering i alla våra projekt.

Genom att vi ställer om verkar vi för att uppnå vår vision ”Den attraktivaste byggpartnern som skapar ett långsiktigt hållbart samhälle”.

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.