SJB Sven Johansson Bygg AB

Vårt åtagande

SJB, Sven Johansson Bygg AB,  verkar inom traditionell byggverksamhet, industriell produktion i form av prefabricerade träväggar och maskinuthyrning. Vår grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan. Vi vill uppföra våra byggnader så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras och befrämjas. Vårt miljöarbete omfattar hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation

Detta innebär bland annat att vi:

  • Har antagit målen och ställer oss bakom ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och Anläggningssektorn” och tar vårt ansvar och arbetar för den klimatomställning som är nödvändig för att lämna över en bättre värld till kommande generationer.
  • Successivt ställer om vår fordonspark och våra arbetsmaskiner till fossilfria och förnyelsebara alternativ.
  • Aktivt arbetar med cirkulärt byggande, återbruk, och avfallshantering i alla våra projekt.

Genom att vi ställer om verkar vi för att uppnå vår vision ”Den attraktivaste byggpartnern som skapar ett långsiktigt hållbart samhälle”.