Skanska Sverige AB

Vårt åtagande

Skanska Sverige vill agera kraftfullt i klimatomställningen och har antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan med delmålet om 50 procent reduktion till 2030. Det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Vi vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan; från tillverkning av material, transporter, byggproduktion och kundernas drift av det vi bygger. Våra stora utsläppskällor är betong, cement, stål, bitumen till asfalt och fossila bränslen. I våra projekt gör vi klimatkalkyler som tydligt visar hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser i byggprojektet och utgör ett bra underlag för att beslut om åtgärder för minskad klimatpåverkan. För att minska våra kunders klimatpåverkan utvecklar och bygger vi plusenergihus och framtidens klimatneutrala byggnader.
Vi samverkar med parter inom bygg- och annan industri för att lyckas i klimatomställningen. Vi driver på byggsektorns klimatomställning genom färdplan 2045 för klimatneutralitet. Vi använder mer befintliga klimateffektiva lösningar och driver på utvecklingen av klimatsmart teknik och nya affärsmodeller genom t ex ”Sustainovation”, se https://sustainovation.se.