Skara kommun

Kommunernas klimatlöften

Skara kommun har antagit 14 av Kommunernas klimatlöften

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Skara kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1 och 19.