St1 Refinery AB

Vårt åtagande

St1 vision är att vara en ledande producent och tillhandahålla CO2- medveten energi. Målet är att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen och för att lyckas vill St1 vara med och driva omställningen. St1 Refinery bygger tillsammans med SCA ett bioraffinaderi som står klart och tas i drift under andra halvåret 2023. Den årliga kapaciteten är 200 000 ton förnybara bränslen i form av HVO diesel, jetbränsle och nafta som produceras från olika förnybara råvaror. En av råvarorna är tallolja som är en biprodukt från kraftmassatillverkning inom SCA-s pappersbruk.

Ett annat biobränsle som produceras redan idag på St1 Refinery är etanol som produceras med bioavfall och restprodukter. Etanol bidrar till en drastisk minskning av fossilbränslebaserade växthusgaser och ger upp till 90% lägre CO2- utsläpp än konventionella fossila bränslen.

St1 Refinery är ett av världens mest energieffektiva raffinaderier och nästan en tredjedel av den värme som genereras i anläggningen leds till Göteborgs fjärrvärmenät och ger värme till ca 70 000 bostäder, vart fjärde hushåll i Göteborg. Det pågår ett ständigt arbete med att systematiskt minska miljöpåverkan och öka energieffektiviteten.