Stena AB

Vårt åtagande

Stena AB koncernen bidrar till värdeskapande och samhällsutveckling bland annat genom att erbjuda trygga boenden, hållbar energiförsörjning och effektiva transporter till sjöss. Som en global aktör inom flera shipping segment bidrar Stena aktivt till en effektiv och hållbar sjöfart med minskade utsläpp. Vi arbetar för att bidra till minst en halvering av utsläppen enligt globalt uppsatta mål för shipping som är att halvera alla utsläpp av växthusgaser till 2050 jämfört med 2008 års nivåer.   Vi arbetar målmedvetet för att vår vision om klimatneutrala transporter till sjöss ska bli verklighet genom att kontinuerligt öka effektiviteten och utforska nya mer hållbara bränslen för framdrivning av fartyg. Flera projekt sker ombord på våra fartyg som utgår från Göteborg.  Konverteringen av Stena Germanica för metanoldrift och även installationen av ett batteri på 1MWh ombord på Stena Jutlandica vilket ersätter delar av hjälpmotorkapaciteten är två exempel på detta. Vår målsättning är att till 2030 ha ett fartyg i drift som klarar att köra en sträcka på 50 sjömil, motsvarande sträckan mellan Göteborg och Fredrikshamn, enbart på batteridrift.