Stenungsunds kommun

Kommunernas klimatlöften

Stenungsunds kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 

3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.
30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.