Trivector AB

Vårt åtagande

Trivector åtar sig att fortsätta vårt arbete mot en fossiloberoende region inom tre övergripande teman som täcker in de områden där våra mest betydande miljöaspekter finns:

  • Resor, transporter och energianvändning
  • Inköp och avfallshantering
  • Miljöanpassade tjänster och produkter

Sedan 2010 har Trivector varje år tagit fram en hållbarhetredovisning, sedan 2015 enligt det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar, standard G4 (GRI) motsvarande nivå Core.

  • Åtagande för tjänsteresor: minst 85 % tjänsteresor med tåg mellan storstadsregionerna, minska CO2-utsläppen för resor under 75 mil
  • Åtagande energianvändning: elförbrukningen per årsarbetare ska ligga på samma nivå eller minska
  • Åtagande inköp: erbjuda ekologisk och/eller vegetarisk mat på kurser, seminarier, mm
  • Åtagande miljöanpassade tjänster/produkter: Säkerställa hög miljökompetens hos personalen och öka antalet uppdrag som leder till minskad miljöpåverkan.