Vara kommun

Vårt åtagande

Vara kommun kommer bidra till Västra Götalands klimatmål om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030 genom att lokalt arbeta med Sektorsprogram Miljö antagit i kommunfullmäktige §58/2015. Två av de nationella miljökvalitetsmålen utgör utgångspunkten i programmet, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Vara kommun arbetar bland annat med kemikaliesmarta förskolor och för att organisationens fordonspark ska bli fossiloberoende.

 

Kommunernas klimatlöften

Vara kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet