Vara kommun

Vårt åtagande

Vara kommun kommer bidra till Västra Götalands klimatmål om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030 genom att lokalt arbeta med Sektorsprogram Miljö antagit i kommunfullmäktige §58/2015. Två av de nationella miljökvalitetsmålen utgör utgångspunkten i programmet, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Vara kommun arbetar bland annat med kemikaliesmarta förskolor och för att organisationens fordonspark ska bli fossiloberoende.

 

Kommunernas klimatlöften

Vara kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.