Vara kommun

Vårt åtagande

Vara kommun kommer bidra till Västra Götalands klimatmål om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030 genom att lokalt arbeta med Sektorsprogram Miljö antagit i kommunfullmäktige §58/2015. Två av de nationella miljökvalitetsmålen utgör utgångspunkten i programmet, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Vara kommun arbetar bland annat med kemikaliesmarta förskolor och för att organisationens fordonspark ska bli fossiloberoende.