Utlysning: Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning i Västra Götaland


Denna utlysning från Västra Götalandsregionens miljönämnd sker inom ramen för den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där ett särskilt arbetssätt pekar på vikten av ”levande lokalsamhällen där samarbete för att underlätta en klimatsmart livsstil är i fokus”.

Aktörer inom civilsamhället har precis som många andra samhällsaktörer en nyckelroll i omställningen till ett klimatsmart samhälle. I denna utlysning kan civilsamhällesaktörer, som ideella föreningar och ekonomiska föreningar utan vinstintresse, söka upp till 300 000 kr för projekt som genomförs under 2023 i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen finansierar högst 50 procent av projektet. Övrig finansiering kan komma från den egna organisationen, tex genom ideell tid.

Ansökningsförfarandet sker i två steg. I slutet av september skickar ni in en kortfattad idéskiss som beskriver er idé. Vi meddelar sen vilka av dessa idéskisser som vi ser har möjlighet att få medel från miljönämnden, och dessa projekt får skicka in en formell projektansökan senare i höst. Projektet genomförs sen under 2023. I juni kommer vi att erbjuda en digital informationsträff för att svara på era frågor om utlysningen.

 

En utlysning inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi minska utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland med 80 procent, jämfört med utsläppen år 1990. Vi har också ett klimatmål för konsumtionsutsläpp – att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, en utmaning som också rymmer möjligheter. Vi kan sträva efter att ställa om på ett sätt som samtidigt skapar förutsättningar för ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland står bakom kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Inom Klimat 2030 finns fyra huvudsakliga arbetssätt. Denna utlysning utgår särskilt från arbetssättet attraktiva samhällen, de tre andra arbetssätten är föregångare, klimatplanering och innovationer. I Strategiska vägval som antogs av regionfullmäktige 2017 beskrivs attraktiva samhällen så här:

Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt. De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan stärkas samtidigt som våra lokalsamhällen blir mer levande och attraktiva. Här kan kreativitet, samarbete och resurseffektivitet vara i fokus och kommuner, lokala företag, föreningar och invånare kan samverka för att ta fram smarta lösningar. Initiativ kring exempelvis delningsekonomi och fler lokala mötesplatser som distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta en fossiloberoende livsstil.

 

Civilsamhällets roll i klimatomställningen

”Historiskt har civilsamhällets kapacitet att mobilisera och bryta ny mark varit helt avgörande för att stärka samhällets förmåga till omställning vid kritiska tidpunkter.”
– Vinnova

Sverige är ett föreningstätt land och de flesta människor i Sverige är med i någon av de omkring 200 000 ideella föreningar som finns registrerade. Var tredje invånare i Sverige är aktiv i minst en förening. För att vi gemensamt ska klara av att möta klimatutmaningen behöver vi agera på olika nivåer samtidigt – och med olika arbetssätt. Ideella och ekonomiska föreningar har en unik möjlighet att fånga upp, samla och rikta människors engagemang, och gå före och visa på kreativa och nytänkande lösningar.

Västra Götalandsregionen ser samverkan med civilsamhället som viktigt för att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle. Civilsamhället är en viktig del av demokratin och främjar människors delaktighet och inflytande. Västra Götalandsregionens miljönämnd vill nu genom en särskild utlysning rikta sig till aktörer inom civilsamhället för att stödja det engagemang och den kreativitet för klimatomställning som finns där. Aktörer inom civilsamhället ses som särskilt viktiga för att initiera fler projekt som utgår från arbetssättet attraktiva samhällen inom Klimat 2030.

Att Västra Götalandsregionen har möjlighet att stötta projekt där medfinansieringen består av ideell tid skapar goda förutsättningar för att även mindre föreningar ska kunna söka de medel som finns tillgängliga inom utlysningen.

 

Vem kan söka?

Civilsamhällesaktörer som ideella föreningar och ekonomiska föreningar utan vinstintresse är välkomna att ansöka om medel från denna utlysning. Medel ges inte till enskilda företag, aktiebolag eller handelsbolag.

Flera föreningar kan söka tillsammans, men en förening är projektägare, och ansvaret för uppföljning och ekonomisk redovisning vilar på denna förening. Det är viktigt att projektägande organisation har tillgång till en stabil organisation med tillräckliga administrativa resurser för att kunna rapportera ekonomi, genomförande och resultat. Projektägaren måste ha ett organisationsnummer. Ekonomiskt stöd kan bara betalas ut till plus- eller bankgirokonto som är registrerat i föreningens namn. Tillfälliga grupperingar som aktionsgrupper, nätverk och upprop har möjlighet att vara en del av projektet men en ideell eller ekonomisk förening behöver bara projektägare.

 

Vad kan ni söka för?

Aktiviteterna inom projektet ska utföras i Västra Götaland. Projektet kan vara regionalt med aktiviteter runt om i regionen eller lokalt med syfte att påskynda omställningen i en lokal kontext. Utlysning tar sin utgångspunkt i Klimat 2030 som har fyra fokusområden, och inom dessa tolv satsningar. Projektet bör knyta an till en eller flera av dessa fokusområden och satsningar som är:

Hållbara transporter

 • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
 • Accelererad omställning till fossilfria fordon
 • Effektiva godstransporter
 • Klimatsmarta möten och semestrar

Klimatsmart och hälsosam mat

 • Minskat matsvinn
 • Främja hållbart lantbruk
 • Mer vegetariskt på tallriken

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Större marknad för biobaserade material och drivmedel
 • Tjänster och cirkulära varor
 • Design för en hållbar livsstil

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
 • Effektiv och klimatsmart renovering

Ni söker medel för ett projekt, en eller flera aktiviteter eller liknande som skyndar på omställningen till ett klimatsmart och resurseffektivt lokalsamhälle. Det kan vara projekt som tillvaratar idéer och utvecklar verksamheter inom exempelvis cykling, samåkning och delandetjänster, hemester och närturism eller samlingsplatser och grannskapskontor som minskar resandet. Eller projekt och aktiviteter som genererar minskat matsvinn, gemenskapsodlingar eller andra projekt inom småskalig hållbar odling. Vi ser också gärna projekt inom kollaborativ ekonomi och reparation, uppdatering och cirkulation av produkter, ökat samnyttjande av lokaler, socialt byggande, alternativa hållbara boendealternativ med mera.

Medlen ska användas till ett specifikt projekt, inte löpande verksamhet. Fokus ska ligga på att utveckla och testa nya idéer. En del av projektet kan handla om att utveckla nuvarande verksamhet eller aktiviteter, tex genom att säkerställa mer långsiktig finansiering eller andra insatser som underlättar för verksamheten under en längre tid framöver. Det är en fördel om projektet genomförs tillsammans med andra föreningar eller offentliga aktörer, men ni kan också välja att genomföra projektet med bara er förening som projektpart.

Projektmedlen kan tex användas till att en eller flera personer får betalt för att arbeta i projektet förutsatt att projektägande organisation kan betala ut lön eller att personen i fråga kan fakturera föreningen. Andra föreningar som är en del av projektet kan fakturera sina omkostnader, tex arbetad tid, till projektägaren. Projektmedlen kan användas till exempelvis inköp av material eller utrustning, resor, lokalhyror mm. Projektägaren kan inkludera ev. kontorsomkostnader kopplat till en anställning. Det är möjligt att söka medel för större evenemang, men dessa ska då vara utåtriktade till allmänheten/relevanta aktörer, och gärna även spridas ytterligare genom livesändning eller liknande.

 

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka mellan 50 000 och 300 000 kr. Ni måste gå in med 50 procent medfinansiering i projektet. Er medfinansiering kan vara ideell tid, vilket då räknas som 330 kr/timme. Det innebär att om ni söker 50 000 kr från Västra Götalandsregionen så behöver er förening, eller andra föreningar som ingår i projektet, gå in med lika mycket, 50 000 kr. Om ni ska gå in med detta som ideell tid blir det minst 152 ideella timmar under året (50 000 kr/330 kr). Medfinansieringen kan även vara arbetad tid, vilket då räknas utifrån personens timlön, eller pengar som ni redan har i föreningen eller får in från annan finansiär.

Medel från Västra Götalandsregionen betalas i regel ut efter genomförda aktiviteter. Hälften av medlen kan betalas ut som förskottsbetalning vid projektstart.

 

Hur bedömer vi er ansökan?

Urval sker i konkurrens med andra sökande och i bedömningen tas hänsyn till delregional fördelning av projektmedlen för att få en geografisk spridning av insatserna. Vi bedömer även projektets relevans utifrån hur väl det kompletterar och förhåller sig till andra projekt och satsningar inom aktuellt område. Merparten av medlen kommer att beviljas den ideella sektorn. Medel ges inte till projekt som ändå skulle ha genomförts inom ordinarie verksamhet eller projekt som enbart har en ”uppstädande” effekt, som exempelvis sanering av förorenad mark eller restaurering av naturområden. Medel ges endast till aktiviteter som är förenliga med svensk lag. Projektet bedöms utifrån följande kriterier:

 • Hur väl projektet svarar an mot målskrivningarna inom Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 , tex ett Västra Götaland som är robust, fossiloberoende och cirkulärt, samt de långsiktiga prioriteringarna i strategin – att stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkluderingen och knyta samman Västra Götaland.
 • Relevans utifrån utlysningens inriktning, tex Klimat 2030s fokusområden och arbetssätt
 • Potential utifrån klimatnytta
 • Hur nytänkande och innovativt projektet är
 • Aktörssammansättning, om projektet består av flera aktörer som samverkar
 • Möjlighet att inspirera andra och att projektet kan kopieras eller skalas upp
 • Hur realistiskt genomförbart projektet är, tex. projektets mål i förhållande till budget och planerade aktiviteter, och projektparternas möjlighet att genomföra dessa.

 

Viktiga datum

 • 13 juni 2022: Informationsträff om utlysningen
  Den 13 juni kl. 16.00-17.30 erbjuder vi en digital informationsträff om utlysningen via Teams där du har möjlighet att delta och ställa frågor. Länk till anmälan.
 • 22 juni 2022: Intresseanmälan
  Senast den 22 juni ser vi gärna att ni skickar ett mejl till oss där ni talar om att ni är intresserade av att komma in med en ansökan. Detta är inte obligatoriskt eller bindande, men underlättar vår planering. Skriv vilken förening det är som vill söka medel, en eller några meningar om vad projektet är tänkt att handla om och hur mycket medel ni tror att ni vill söka. Intresseanmälan för utlysning till civilsamhället skickas till amanda.martling@vgregion.se.
 • 30 september 2022: Skicka in idéskiss
  Idéskissen behöver inte vara längre än en sida (kan vara upp till tre sidor lång) och ska innehålla information om vem som vill söka medel, er projektidé, samt ungefärlig budget. Mall för idéskiss finns här. Skickas till amanda.martling@vgregion.se.
 • Oktober 2022: Besked om idéskiss och formell ansökan
  I oktober får ni besked om ni kan gå vidare med er idéskiss och skicka in en formell ansökan, se Förenklad ansökningsblankett.
  I oktober kommer vi även att bjuda in till nästa digitala informationsträff för att gå igenom hur den förenklade ansökningsblanketten ska fyllas i.
 • December 2022: Besked om beviljade medel inför genomförande under 2023
  Projektet ska avslutas senast den 31 december 2023.

 

Läs mer

Mall idéskiss utlysning Civilsamhällets lösningar

Att söka medel från Västra Götalandsregionen, länkar till blanketter mm

Den andra utlysningen inom ramen för Klimat 2030: Design för en hållbar livsstil – innovationer där ungas framtid är i fokus

 

Kontakt för frågor

Amanda Martling, regional utveckling, Västra Götalandsregionen
amanda.martling@vgregion.se, 0703-556264.