Utlysning: Design för en hållbar livsstil – innovationer där ungas framtid är i fokus

Denna utlysning från Västra Götalandsregionens miljönämnd sker inom ramen för den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där ett särskilt arbetssätt pekar på vikten av  ”levande lokalsamhällen där samarbete för att underlätta en klimatsmart livsstil är i fokus”.

Utlysningen syftar till att sätta unga människor, 18-35 år, i fokus och utveckla attraktiva lösningar för ett hållbart liv. Vi söker ny design av system som ger tillgång till produkter/tjänster på ett resurseffektivt sätt men också gestaltning av hur våra samhällen kan utformas för ett gott och klimatsmart liv utifrån unga vuxnas värderingar. Projekten startar med en behovsanalys och konceptidé. De mest intressanta koncepten har därefter möjlighet att söka medel för utveckling och genomförande.

Ansökningsförfarandet sker i tre steg. I slutet av september skickar ni in en kortfattad idéskiss som beskriver er idé. De som går vidare söker sen medel för att göra behovsanalys och konceptidé med unga vuxna i fokus. De konceptidéer med störst potential har därefter chans att beviljas ett större projekt för utveckling och genomförande.

Unga vuxna är målgruppen för de förslag som utvecklas i projekten. Ansökan och projektet behöver däremot inte göras av unga vuxna utan är öppen för alla åldrar. 

 

En utlysning inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi minska utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland med 80 procent, jämfört med utsläppen år 1990. Vi har också ett klimatmål för konsumtionsutsläpp – att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010. Det är konsumtionens klimatpåverkan som är i fokus i denna utlysning.

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, en utmaning som också rymmer möjligheter. Vi kan sträva efter att ställa om på ett sätt som samtidigt skapar förutsättningar för ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland står bakom kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Inom Klimat 2030 finns fyra huvudsakliga arbetssätt. Denna utlysning utgår särskilt från arbetssättet attraktiva samhällen, de tre andra arbetssätten är föregångare, klimatplanering och innovationer. I Strategiska vägval som antogs av regionfullmäktige 2017 beskrivs attraktiva samhällen så här:

Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt. De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan stärkas samtidigt som våra lokalsamhällen blir mer levande och attraktiva. Här kan kreativitet, samarbete och resurseffektivitet vara i fokus och kommuner, lokala företag, föreningar och invånare kan samverka för att ta fram smarta lösningar. Initiativ kring exempelvis delningsekonomi och fler lokala mötesplatser som distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta en fossiloberoende livsstil.

 

Design av nya lösningar för en hållbar livsstil

Utlysningen har fokus på unga vuxna och hur det kan skapas attraktiva lösningar för dem att leva ett hållbart liv. Unga vuxna definieras här till personer mellan ca 18–35 år, en tid i livet då konsumtionsvanor förändras och människor formar sin livsstil. Dagens unga vuxna är mer digitala, värdestyrda & diversifierade än tidigare generationer. De känner inte sällan en oro för framtiden och vill förändra sina konsumtionsmönster, samtidigt vill de leva lika bra som tidigare generationer och konsumerar fortfarande i hög omfattning. Vi behöver ett ökat engagemang där människorna sätts i centrum och där vi kan fånga framtidens värderingar och förändrade konsumtionsvanor för att nå våra miljö- och klimatmål. Några exempel kring områden som kan vara aktuella att söka för finns i fördjupningsunderlaget ”Utlysningstext Design för en hållbar livsstil”.

Utlysningen har två teman:

Tema A. Framtidens lösningar för resurseffektiva produkter/tjänster

Här söker vi innovativa system och nya affärsmöjligheter som tillgodoser de unga vuxnas behov av produkter/tjänster på ett markant mer resurseffektivt och klimatsmart sätt. Designkoncept som är attraktiva för unga vuxna där material för produktion/konsumtion sker inom planetens gränser vid utveckling av funktioner/tjänster/ produkter/upplevelser. Vi ser gärna satsningar inom ”twin transition” som förenar cirkulärt och digitalt. Fokus ligger på vår konsumtion av varor för vårt vardagsliv som fritidsartiklar, kläder, inredning, husgeråd, verktyg, elektronik mm, så kallad sällanköpshandel. Dagligvaruhandel som livsmedel ingår inte i denna utlysning.

Tema B. En närmiljö som underlättar en klimatsmart och hållbar livsstil

Här söker vi gestaltning av framtidens strukturer och samhällen/stadsdelar utifrån unga vuxnas behov. Hur omformar vi våra samhällen till en hållbar och klimatsmart framtid? Hur bor vi, vilka tjänster finns i vår närhet och vad gör vi i våra gemensamma arenor så det blir lätt och attraktivt att leva ett hållbart liv, ekologiskt och socialt som också bidrar till en minskad klimatpåverkan. En utlysning i linje med European Bauhaus och Gestaltad livsmiljö med ett klimatperspektiv.

 

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för aktörer i hela Sverige som kan ta emot offentliga medel men genomförandet ska ske i och med aktörer i Västra Götaland. Enskilda företag kan inte vara projektägare men delta i projekten.

Tema A. Framtidens lösningar för resurseffektiva produkter/tjänster
Offentliga aktörer, Science Parks och aktörer inom innovationssystemet, akademin, forskningsinstitut, branschorganisationer, gärna projekt i samarbete med exempelvis näringslivet, designers, centrumutvecklare, handel. Unga vuxna kan med fördel delta professionellt men även ideellt.

Tema B. En närmiljö som underlättar en klimatsmart och hållbar livsstil
Offentliga organisationer, Science Parks och aktörer inom innovationssystemet, och andra aktörer med ansvar för samhällsplaneraring, i samarbete med arkitekter, framtidsforskare, centrumutvecklare, fastighetsägare, KKN (kultur och kreativa näringar) m fl. Unga vuxna som kan med fördel delta professionellt men även ideellt.

 

Vad kan ni söka för?

Denna utlysning baseras på designmetodiken som grund för ny innovation.  Inom Klimat 2030 har en kortversion av designmetodiken presenterats. Det innebär att projekt inom ”Design för hållbar livsstil” har följande upplägg:

Steg 1: Behovsanalys med konceptidé – med unga vuxna och utforskande designarbete i en mindre grupp som start för att inte låsa in sig i lösningarna. Steg ett ska vara genomfört till 15 juni 2023.

Steg 2: Utveckling och genomförande – de konceptidéer med störst potential kan söka medel för ett större projekt för utveckling och genomförande i en större satsning tillsammans med de aktörer som kan bidra till utveckling, lösningar och genomförande.

 

Hur mycket kan ni söka?

För steg 1 med behovsanalys och konceptidé kan ni söka upp till 300 000 kr. Västra Götalandsregionen beviljar 50 procent medfinansiering i projektet. Övrig insats kan vara kontanta medel eller insatt tid från samarbetspartner och samverkan med unga vuxna. För steg 2 finns inget utsatt tak för finansieringen. Även här krävs 50 procent medfinansiering som kan vara kontanta medel eller insatt tid från samarbetspartner.

 

Hur bedömer vi er ansökan?

Urval sker i konkurrens med andra sökande och i bedömningen tas hänsyn till delregional fördelning av projektmedlen för att få en geografisk spridning av insatserna. Vi bedömer även projektets relevans utifrån hur väl det kompletterar och förhåller sig till andra projekt och satsningar inom aktuellt område. Det är en fördel om personer med kompetens inom designmetodiken som designer/arkitekter deltar i processen.

Utlysningen premierar system och lösningar som bidrar till att göra rätt från början, inte att lösa problem som uppstått. För projekt inom gestaltning av närmiljön ser vi gärna en tätort/stadsdel som grund för projektet där det kommer vara önskvärt med en spridning från landsbygd till stad. Här ges inte medel till projekt med fokus på infrastruktur inom ex trafikfrågor eller avfall, nya system kan dock ingå som en del av helheten.

Projektet bedöms utifrån följande kriterier:

 • Hur väl projektet svarar an mot målskrivningarna inom Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 , ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle” som är fossiloberoende och cirkulärt, den långsiktiga prioriteringen ”Stärka innovationskraften” samt kraftsamlingarna ”Cirkulära affärsmodeller” och ”Digitalisering”.
 • Relevans utifrån utlysningens inriktning
 • Potential utifrån klimatnytta för att nå konsumtionsmålet
 • Nytänkande och innovativt
 • Aktörssammansättning
 • Medverkan av designer/arkitekter med kunskap i designmetodiken
 • Möjlighet att inspirera andra och att projektet kan kopieras eller skalas upp
 • Hur realistiskt genomförbart projektet är, tex. projektets mål i förhållande till budget och planerade aktiviteter.

 

Viktiga datum

 • 13 juni 2022: Informationsträff om utlysningen
  Den 13 juni kl. 16.00-17.30 erbjuder vi en digital informationsträff om utlysningen via Teams där du har möjlighet att delta och ställa frågor. Länk till anmälan.
 • 22 juni 2022: Intresseanmälan
  Senast den 22 juni ser vi gärna att ni skickar ett mejl till oss där ni talar om att ni är intresserade av att komma in med en ansökan. Detta är inte obligatoriskt eller bindande, men underlättar vår planering. Skickas till birgitta.j.nilsson@vgregion.se.
 • 30 september 2022: Skicka in idéskiss
  Idéskissen ska innehålla information om vem som vill söka medel, er projektidé, samt ungefärlig budget. Upp till tre sidor.  Mall för idéskiss finns här. Skickas till birgitta.j.nilsson@vgregion.se.
 • Oktober 2022: Besked om idéskiss och formell ansökan
  I oktober får ni besked om ni kan gå vidare med er idéskiss och skicka in en formell ansökan, se Förenklad ansökningsblankett.
 • December 2022: Besked om beviljade medel inför genomförande under 2023

 

Läs mer

Designguide till en hållbar livsstil

Utlysningstext Design för en hållbar livsstil

Mall för idéskiss utlysningen Design för hållbar livsstil

Att söka medel från Västra Götalandsregionen, länkar till blanketter mm

Den andra utlysningen inom ramen för Klimat 2030: Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning i Västra Götaland

 

Kontakt för frågor

Birgitta Nilsson, regional utveckling, Västra Götalandsregionen
birgitta.j.nilsson@vgregion.se, 0703-385075

Josefine Cataldo, samordnare Klimat 2030, Science Park Borås
josefine.cataldo@hb.se, 0790-662900